Naziv
Sociologija kulture I
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
6
Šifra
117924
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s novijim, zanimljivijim antropološko-sociološkim temama i teorijama kulture, koje obnavljaju "velika" kulturološka pitanja: nastanak i propast civilizacija, ovisnost kulture o klimi, bolestima, vrijednostima. Usporedo s pregledom novijih teorija u tematskim cjelinama 5-9, ponudit će se analitički okvir mogućim sociološkim i antropološkim objašnjenjima kulturnih i civilizacijskih fenomena. Te pojmove, teorije i vrste analize primijenit ćemo na konkretna društvena razdoblja, kulturne fenomene i cjeline.
Sadržaj
 1. Prirodni faktori oblikovanja kulture: Klima
 2. Prirodni faktori 2: demografija, geni
 3. Prirodno-kulturni faktori: bolesti
 4. Kako analizirati civilizacije? I. Kultura i civilizacija (kontinentalna i anglo-saksonska škola)
 5. Teorije promjene: evolucionizam, difuzionizam, strukturalizam
 6. "Agens" i "struktura"
 7. Hollisova teorijska matrica (individualizam vs. holizam; objašnjenje vs. razumijevanje)
 8. Vrijednosti: njihov utjecaj na razvoj i propast društvenih grupa
 9. Cikličnost i ritam civilizacijskog razvoja (A. Toynbee)
 10. Uloga institucija u ekonomskom razvoju (Acemoglu & Robinson) i njihovi kritičari (J. Sachs)
 11. Teorija civilizacijskog (imperijalnog) preopterećenja (Kennedy)
 12. "Zakon evolucijskog potencijala" (Sahlins)
 13. Teorija kolapsa zbog kompleksnosti (Tainter)
 14. Diamondove teorije razvoja i propasti
 15. Wrap-up.

Ishodi učenja
 1. Student će biti sposoban na primjerima analizirati (i objasniti) biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj/propast društvenih grupa (iz IU2).
 2. Student će biti sposoban znanja o pojedinom antropološkom fenomenu iz zadane/obrađene literature (Diamond, Tainter, Toynbee) ucjeloviti u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir (IU3).
 3. Student će biti sposoban provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju (izabrane/zadane) antropološke građe primjenjujući naučene modele.
 4. Student će biti sposoban unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem izabranih, novih, neobrađenih, suvremenih, akutnih društvenih fenomena (izbjeglice, demografske oscilacije, ekonomske krize, političke trendove) (IU9).
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Uključuje kontinuirano i aktivno pohađanje I praćenje nastave. Studente se potiče na redovito čitanje predviđene literature, na čemu su temeljene diskusije u okviru nastave. Seminarski je dio nastave radioničkoga tipa. Studenti u okviru seminara propituju I izlažu rezultate mentoriranih istraživanja iz područja etnologije i kulturne antropologije te sociologije kulture. Tijekom semestra i u okviru vlastitog istraživačkoga projekta (seminarske teme) studenti će izvršavati tjedne istraživačke zadatke. Na temelju rezultata istraživanja i diskusija studenti će izraditi i prezentirati završni seminarski rad.
Metode ocjenjivanja

Seminarski rad 50%; pismeni ispit 30%; aktivnost, tjedni istraživački zadaci i dolasci 20%.

Obavezna literatura
 1. Landes, D. 2003. Bogatstvo i siromaštvo naroda, Masmedia
 2. Clark, K. 1964. Civilizacija, Mladost
 3. Tainter, J. 2007. Slom složenih društava, Jesenski-Turk
Dopunska literatura
 1. Huntington, S. 1998. Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka, Izvori
 2. Horkheimer, M; T. Adorno. 1988. Sociološke studije, ŠK.
 3. Toynbee, A. Proučavanje povijesti, Kultura.
 4. Diamond, J. Sva naša oružja. Algoritam
 5. Diamond, J. Slom, Algoritam

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar