Naziv
Sociologija politike
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
125558
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s modelima regulacije i samoregulacije života u ljudskom društvu, odnosno u većim društvenim zajednicama. Kolegij će osigurati osnovni uvid studentima u političke teorije na kojima je utemeljena moderna država, razumijevanje funkcioniranja moderne države, postojećih oblika političke participacije i modela političkog odlučivanja kao i tipove i karakteristike glavnih aktera političke borbe. U okviru kolegija studenti će kroz rad u seminaru stjecati i temeljne vještine pregovaranja, analize interesa pojedinih interenskih skupina te primjenjivati stečena znanja za analizu obilježja i načina djelovanja političkih aktera.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i načinom rada
 2. Određene sociologije politike i osnovnih pojmova
 3. Čimbenici političkih sukoba i integracije
 4. Razvoj teorija moderne države 1
 5. Razvoj teorija moderne države 2
 6. Posjet Hrvatskom saboru
 7. Modeli demokracije 1
 8. Modeli demokracije 2
 9. Društveni rascjepi, suvremene političke ideologije i stranački sustavi
 10. Suvremene političke stranke
 11. Hrvatske stranke i stranački sustav
 12. Posjet jednom tijelu izvršne vlasti
 13. Grupe za pritisak
 14. Tranzicija i demokratizacija
 15. Globalizacija i nacionalne države

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne pojmove političke sociologije (moć, vlast, država, stranka, grupa za pritisak itd.)
 2. prepoznati i definirati osnovna obilježja liberalno-demokratskih političkih sustava
 3. prepoznati i objasniti različite modele demokratskih političkih poredaka
 4. prepoznati i definirati različite političke ideologije
 5. prepoznati i definirati različite vrste aktera političkih sukoba i procesa
 6. preppoznati glavne aktere političkog života u Hrvatskoj
 7. primijeniti osnovne pojmove političke sociologije na analizu konkretnih političkih događaja, procesa i aktera
 8. primijeniti tipove političkih ideologija na nalizu djelovanja konkretnih političkih aktera
 9. analizirati ulogu, taktiku i strategiju političkih aktera u konkretnim političkim procesima
Metode podučavanja
1. Predavanja uz Power Point prezentacije
2. Rad u grupama na seminaru
3. Praktični rad
4. Posjet institucijama i akterima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje se vrši kao kombinacija kontinuiranog ocjenjivanja tijekom semestra te završnog usmenog ispita. Kontinuirano ocjenjivanje tijekom semestra se bazira na ocjeni aktivnosti i rada studenata tijekom seminara.

Obavezna literatura
 1. Held, David. (1990.). Modeli demokracije. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 1. dio: Klasični modeli (27-139), 2. dio: Suvremeni modeli (149-219).
 2. Duverger, Maurice. (2001.). Politička sociologija. Zagreb: PanLiber.
 3. Bobbio, Norberto. (1992.). Liberalizam i demokracija. Zagreb: Novi liber.
 4. Ravlić, Slaven. (2003.). Suvremene političke ideologije. Zagreb: Politička kultura. Poglavlja: 2.1. Liberalizam kao ideologija (38-50), 3.1. Konzervativizam kao ideologija (96-107), 4.1. Socijalizam kao ideologija (144-155), 5.1. Nacionalizam kao ideologija (200-212).
 5. Power Point prezentacije predavanja
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar