Naziv
Sociologija vojske i rata
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
36882
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente/ice s vojskom i ratom kao institucijom i fenomenom i osposobiti ih za istraživanja u širokom području nacionalne i međunarodne sigurnosti odnosno sigurnosnih studija. Dakle, cilj je upoznati studente/ice s vojskom kao organizacijom za „menadžment“ nasilja, vojskom kao društvenom grupom, njezinom specifičnim socijalnim i kulturnim značajkama i njezinom društvenom ulogom, civilno-vojnim odnosima i civilnom demokratskom kontrolom vojske te ih osposobiti za razumijevanje i kritičko propitivanje društvene naravi i transformacije oružanih snaga i oružanih sukoba.
Sadržaj
 1. Sumarni sadržaj kolegija Sociologija vojske i rata jest: U prvoj tematskoj cjelini (pet predavanja) proučavaju se temeljne značajke oružanih snaga kao što su njihova struktura i organizacija, vojni profesionalizam, osoblje, oblici karijera, utjecaj oružanih snaga na politiku i društvo u cjelini.
 2. Temeljne značajke oružanih snaga: struktura i organizacija
 3. Temeljne značajke oružanih snaga: vojni profesionalizam, osoblje, oblici karijera
 4. Temeljne značajke oružanih snaga: utjecaj oružanih snaga na politiku.
 5. Temeljne značajke oružanih snaga: utjecaj oružanih snaga na društvo; vojska kao društvena institucija.
 6. Druga tematska cjelina kolegija (pet predavanja) posvećena je ratu, njegovim oblicima i regulaciji te socijalnim posljedicama koje izaziva, a osobita je pozornost posvećena Domovinskom ratu u Hrvatskoj i na području bivše Jugoslavije,
 7. Rat kao sociologijska tema/rat kao društveni fenomen, rat kao institucija: teorija rata
 8. Tipovi rata i njihova regulacija
 9. Uzroci rata i socijalne posljedice koje izaziva
 10. Domovinski rat u Hrvatskoj
 11. Treća tematska cjelina (pet predavanja) daje pregled teorija i stanja civilno-vojnih odnosa, unutarnjih političkih i međunarodnih odnosa te izgradnje obrambenih i vojnih sustava.
 12. Civilno-vojni odnosi
 13. Usporedna analiza modela civilno-vojnih odnosa
 14. Politika i međunarodni odnosi
 15. Obrambeni i vojni sustavi.

Ishodi učenja
 1. Definirati, objasniti i razumjeti temeljne koncepte i pojmove: vojska, oružane snage, rat, novi i stari ratovi
 2. Razumjeti rat kao sociologijsku temu/rat kao društveni fenomen, rat kao institucija: teorija rata
 3. Shvatiti transformaciju (društvenih) oružanih sukoba
 4. Razumjeti vojsku kao sociologijsku temu/vojska kao društvena institucija; vojska kao organizacija za menadžment nasilja
 5. Identificirati ključne točke socijalnog, povijesnog i političkog konteksta odnosa nacionalne države, pripadnosti političkoj zajednici (naciji) i profesionalizacije oružanih snaga
 6. Analizirati vojnu profesiju i vojni profesionalizam i njegovu transformaciju
 7. Kritički evaluirati suvremene obrambene i vojne strategije
 8. Komparativno analizirati organizacijske oblike vojnih organizacija i vojno-političkih saveza
 9. Razumjeti i komparativno analizirati modele civilno-vojnih odnosa: demokratska kontrola vojske
 10. Steći znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija rata i oružanih snaga
Metode podučavanja
Kolegij Sociologija vojske i rata će se realizirati posredstvom predavanja i seminara. Nastavne metode koje će biti korištene na kolegiju su: predavanja, grupne diskusije, prezentacije te analize slučajeva (case studies i country studies).
Metode ocjenjivanja
Nakon odslušanih predavanja polaže se završni pisani ispit (prema odabranoj temi od strane studenata/studentica i odobrenoj od strane predmetnog nastavnika). Elementi konačne ocjene (maksimalno 100 bodova) su:
a) prisustvovanje predavanjima i aktivno sudjelovanje na nastavi (pitanja, komentari, analize) - maksimalno 15 bodova;
b) prisustvovanje seminarima, konzultiranje seminarske literature i aktivno sudjelovanje na seminarskoj nastavi - maksimalno 30 bodova;
c) završni pisani ispit - maksimalno 55 bodova.

Uspjeh na predmetu predstavlja zbir ostvarenih bodova, a ocjena uspjeha izvršit će se prema
sljedećoj tablici:
a) izvrstan (90-100 bodova);
b) vrlo dobar (80-89 bodova);
c) dobar (60-79 bodova);
d) dovoljan (51 do 59 bodova);
e) nedovoljan (50 bodova i manje)

Obavezna literatura
 1. Caforio, Giuseppe; Nuciari, Marina (2018)(eds.) Handbook of the Sociology of the Military, Second Edition, Cham: Springer
Dopunska literatura
 1. Aron, Raymond (2001) Mir i rat među narodima. Prevela Bosiljka Brlećić. Zagreb: Golden Marketing
 2. Black, Jeremy (2016) Insurgency and Counterinsurgency: A Global History, Lanham/London: Rowman and Littlefield
 3. Carlton-Ford, Steven; Ender G. Morten (2011.)(eds.) The Routledge Handbook of War and Society: Iraq and Afghanistan, London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group
 4. Centeno, A. Miguel; Enriquez, Elaine (2016.) War and Society, Cambridge/Malden: Polity Press
 5. Clausewitz, K. von (1997.) O ratu. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
 6. Huntington, Samuel P. (1994.) The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, Massachusetts – London, England: The Belknap Press of Harvard University Press
 7. Janowitz, Morris (1964.) The Professional Soldier. A Social and Political Portrait. New York - London: The Free Press - Collier Macmillan
 8. Joas, Hans; Knöbl, Wolfgang (2013) War in social thought: Hobbes to the present, Princeton/Oxford: Princeton University Press
 9. Kaldor, Mary (2018.) Global Security Cultures, Cambridge, Medford: Polity Press
 10. Lucas, George (2015)(ed.) Routledge Handbook of Military Ethics, Routledge: Oxon, New York
 11. Malešević, Siniša (2011.) Sociologija rata i nasilja. Prevela Mirjana Paić Jurinić, Zagreb: Jesenski i Turk
 12. Pejcinovic, Lacy (2013) War in International society, London/New York: Routledge, Taylor and Francis Group
 13. Smerić, Tomislav (2005.) Sparta Usred Babilona? Sociologijski aspekti vojne profesije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 14. Swed, Ori; Crosbie, Thomas (2019.)(eds.) The Sociology of Privatized Security, Cham: Palgrave Macmillan
 15. Waltz, N. Kenneth (1998.) Čovjek, država i rat: teorijska analiza. Prev. Damir Grubiša. Zagreb: Barbat: Institut za međunarodne odnose
 16. Weber, Max (1999.) Vlast i politika. Uredio Vjeran Katunarić. Preveli Senka i Ivan Burić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk - Hrvatsko sociološko društvo
 17. Žunec, Ozren (2007.) Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj. Sv. I.-II. Zagreb: Demetra
 18. Žunec, Ozren (1998.) Rat i društvo. Ogledi iz sociologije vojske i rata. Predgovor: Nenad Fanuko. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo - Naklada Jesenski i Turk

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar