Naziv
Srednjovjekovni latinitet
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
51433
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Postići razumijevanje srednjovjekovnoga latinskog jezika toliko da se mogu čitati tekstovi na njemu napisani; upoznati najzastupljenije žanrove srednjovjekovne latinske književnosti; upoznati se s rukopisnom kulturom srednjovjekovlja i osnovnim tipovima latiničkoga pisma.
Sadržaj
 1. Europska povijest u srednjem vijeku
 2. Europska srednjovjekovna kultura
 3. Vrste srednjovjekovnog latiniteta
 4. Jezične osobitosti (1): fonologija, morfologija
 5. Jezične osobitosti (2): sintaksa
 6. Jezične osobitosti (3): leksik
 7. Centri diseminacije tekstova u srednjovjekovlju (1)
 8. Centri diseminacije tekstova u srednjovjekovlju (2)
 9. Centri diseminacije tekstova u srednjovjekovlju (3)
 10. Književne vrste i najznačajniji predstavnici (1)
 11. Književne vrste i najznačajniji predstavnici (2)
 12. Književne vrste i najznačajniji predstavnici (3)
 13. Paleografija; srednjovjekovni tipovi latiničkoga pisma
 14. Diplomatika; pregled i osobine srednjovjekovnih isprava
 15. Ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. uz pomoć rječnika čitati i razumjeti srednjovjekovne latinske tekstove.
 2. uočiti i objasniti osnovne karakteristike srednjovjekovnoga latiniteta.
 3. povezati srednjovjekovne jezične promjene s onima u vulgarnom latinitetu.
 4. opisati kulturnopovijesni okvir razvoja srednjovjekovne latinske književnosti.
 5. prepoznati i okarakterizirati žanrove srednjovjekovne latinske književnosti.
 6. navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o obrađivanim autorima.
 7. čitati manje zahtjevne srednjovjekovne rukopise.
 8. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 9. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
Metode podučavanja
Srednjovjekovni se latinitet, osim kroz predavanja, upoznaje na odabranim tekstovima europske i hrvatske srednjovjekovne književnosti, kao i povijesnih dokumenata. Studenti čitaju tekstove i analiziraju kako njihove žanrovske karakteristike tako i fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke osobitosti, uspoređujući ih s klasičnim latinskim jezikom.
Metode ocjenjivanja
Na kraju semestra studenti polažu pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dag Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris 1968.
 2. Stjepan Hosu, Srednjovjekovna latinska književnost, u: Povijest svjetske književnosti (knjiga 2), Mladost, Zagreb 1977.
 3. Einar Löfstedt, Late Latin, Oslo 1959.
 4. L. D. Reynolds-N. G. Wilson, Scribes and Scholars, Oxford University Press, New York 1991.
 5. Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Školska knjiga, Zagreb 1985.
Dopunska literatura
 1. F. A. C. Mantello-A.G. Rigg (edd.), Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, Washington/D.C. 1996; (2)1999
 2. K. Sidwell, Reading Medieval Latin, Cambridge 1995.
 3. R. Katičić, Litterarum studia, književnost i naobrazba hrvatskog srednjovjekovlja, Zagreb 2007

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 7. semestar