Naziv
Srednjovjekovno plemstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117702
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Objašnjenje nastanka i razvoja društvenog sloja plemstva u srednjem vijeku, komparativno na hrvatskom i europskim primjerima. Uočavanje zajedničkih obilježja, ali i različitosti hrvatskog i europskog plemstva. Razumijevanje terminoloških i sadržajnih kontroverzi pojma "feudalizam".
Sadržaj
 1. Analiza procesa nastanka i razvoja hrvatskog i europskog plemstva tijekom ranog srednjeg vijeka, sličnosti i razlike. Hrvatske i regionalne specifičnosti.
 2. Vazalitet i vazalsko priznavanje podložnosti-postanak institucije, značenje odnosa seniora i vazala. "Beneficij" i leno-definicije, sličnosti i razlike. Pretvaranje lena u vazalovu očevinu-različiti razvojni ritmovi po pojedinim dijelovima Europe.
 3. Mnogostruki vazalitet. Pojava, razvoj, posledice. Odnosi vazala i seniora-društveni, pravni, politički i gospodarski aspekti.
 4. Vlastelinstvo i kmetstvo. Nastanak i razvoj vlastelinstava u raznim europskim zemljama. Sličnosti i razlike.
 5. Gospodarski, pravni i osobni aspekti kmetstva. Novi oblici vlasteoskog režima.
 6. Plemstvo kao društveni sloj. Društvena, gospodarska, vojna, politička i kulturna uloga plemstva.
 7. Način života plemstva. Rezidencije plemstva, njihovo uređenje i oprema. Svakodnevni život i plemićke dnevne aktivnosti. Odnosi u obitelji, plemićke žene i djeca.
 8. Viteštvo i viteška etika. Vojna i društvena uloga viteštva. Pojava i društvena uloga osiromašenih vitezova i vitezova bezemljaša. Viteška kultura, njen uspon i pad.
 9. Razlike među plemićima. Proces raslojavanje plemstva. Sitno plemstvo, srednje plemstvo, velikaši. Kriteriji razlikovanja, uloga i moć pojedinog sloja plemstva.
 10. Feudalizam ili feudalizmi? Pojam, značenje i sadržaj feudalizma. Rasprava o feudalizmu, oprečna shvaćanja.
 11. Nastavak rasprave o feudalizmu. Ocjena trenutnog stanja u historiografiji i različitih mišljenja o pitanju naravi i stvarnog društvenog sadržaja feudalizma. Primjeri iz literature i izvora. Prežici plemićke kulture do danas na simboličkom, mentalitetnom i kulturnom planu.
 12. Nastanak i ustrojstvo plemstva u Hrvatskoj. Praćenje procesa raslojavanja i promjena u redovima plemstva od doseobe Hrvata do kraja srednjega vijeka. Unutarnji i vanjski čimbenici navedenih procesa.
 13. Vlasteoske obitelji u Hrvatskoj. Kneževi Bribirski, Krčki i Babonići. Njihov postanak i uloga u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, njihove specifičnosti, ali i zajednička obilježja s velikašima u ostatku Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Europe.
 14. Plemstvo "dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske". Povijest institucije, rasprava u historiografiji o podrijetlu, vremenu nastanka te društvenoj i političkoj ulozi ove institucije. Primjeri iz literature i izvora.
 15. Plemićke općine. Uloga sitnog i srednjeg hrvatskog plemstva tijekom srednjeg vijeka. Završna rekapitulacija kolegija, zaključci i ocjene o povijesti srednjovjekovnog plemstva u Europi i Hrvatskoj, u komparativnoj perspektivi.

Ishodi učenja
 1. Omogućavanje primjene stečenog znanja na analizu daljnjeg razvoja elitnih društvenih slojeva predmoderne Europe i Hrvatske.
 2. Viši stupanj osposobljenosti za razumijevanje ostalih sastavnica razvoja europskih i hrvatskih društava tijekom srednjeg i ranog novog vijeka.
 3. Uočavanje i razumijevanje prežitaka plemićke kulture, etike i sustava vrijednosti u našoj suvremenosti.
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, rad u grupama, prezentacije seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (izrada kratke bibliografije na zadanu temu 10%, aktivnost na nastavi 20%, kratko izlaganje 20%) te na temelju ocjene iz testa znanja (50%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Marc Bloch, Feudalno društvo, Golden marketing, Zagreb 2001, str. 148-335, 419-431.
 2. Elisabeth A. R. Brown, "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe" u: Lester K. Little & Barbara H. Rosenwein (ur.), Debating the Middle Ages: Issues and Readings, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, 1998, str. 148-169.
 3. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga, Zagreb 1997, str. 194-213.
 4. Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, FF press, Zagreb 2002, str. 5-13, 25-51, 53-60.
 5. Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Zagreb 1990, str. 265-319, 336-340, 359-364.
Dopunska literatura
 1. Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
 2. Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, Palgrave, Houndmills-New York 2000.
 3. Susan Reynolds, Fiefs and vassals: the medieval evidence reinterpreted, Oxford University Press, Oxford-New York, 2001².
 4. Vjekoslav Klaić, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, Rad JAZU 130, 1897, str. 1-85.
 5. Miho Barada, Postanak hrvatskog plemstva, Časopis za hrvatsku poviest I, br. 3, 1943, str. 193-218.
 6. Nada Klaić, Postanak "plemstva dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske", Historijski zbornik XI-XII, 1958-1959, str. 121-163.
 7. Nada Klaić, Uz problem geneze feudalizma u Hrvatskoj, Jugoslovenski istorijski časopis 3-4, 1966, str. 55-78.
 8. Ivan Jurković, Turska opasnost i hrvatski velikaši: knez Bernardin Frankapan i njegovo doba, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17, 1999, str. 61-83.
 9. Ivan Jurković, Das Schickals des kroatischen Kleinadels unter dem Druck des Osmanenreichs, East Central Europe/ECE 29, 1-2, 2002., str. 235-248.
 10. Ivan Jurković, Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 23, 2005., str. 63-85.
 11. Ivan Jurković, Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet, Povijesni prilozi, god. 25, br. 31, 2006., str. 39-69.
 12. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook1i.html

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar