Naziv
Stara mađarska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
3
Šifra
124324
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razumijevanje nestabilnost današnjeg pojma beletristike putem proučavanja povijesnog procesa njezinog formiranja. Prepoznavanje suvremenih književnih tehnika u starim tekstovima (imitatio). Uspješnim apsolviranjem kolegija studenti stječu kompleksna znanja o razvoju i dostignućima mađarskog srednjeg vijeka, renesanse i baroka; upoznaju osnovne tendencije, književne vrste, žanrove i predstavnike toga razdoblja; stječu vještinu stručne analize umjetničkih tekstova iz stare mađarske književnosti.
Sadržaj
 1. Periodizacijski problemi (srednji vijek: do 1541; humanizam: 1450-1550; renesansa: 1550-1640; barok: 1640-1760)
 2. Počeci: Sv. Stjepan: Opomene za vladanje
 3. Srednjovjekovna književnost I.: mađarski latinizam (legende, gesta, kronike, sekvencije, himne, propovjede, exempla)
 4. Srednjovjekovna književnost II.: na mađarskom jeziku (oralna kultura; prvi pismeni spomeni mađarskog jezika; Marijin plač; kodeksi i književni život u samostanima; prijevodi Svetog Pisma; „povijesni spjevovi“, tragovi junačkog epa)
 5. Humanizam i počeci renesanse (Ivan Vitez de Zredne i Janus Pannonius / Ivan Česmički)
 6. Epska djela Janusa Pannoniusa (panegyrici i prijevodi); Janusov kult (P. Garázda, J. Piso, S. Magyi)
 7. Mađarski erazmisti (Benedek Komjáti, Gábor Pesti, János Sylvester)
 8. Gáspár Károli i Antal Szenci Molnár: mađarska Biblija (prijevodi od srijednjeg vijeka nadalje)
 9. Književnost ranog protestantizma (Gáspár Heltai, Péter Bornemisza)
 10. Vrhunac mađarske renesansne književnosti: pjesništvo Bálinta Balassia
 11. Balassiev kult: János Rimay – mađarski manirizam i neostoicizam)
 12. Književnost protureformacije – Péter Pázmány
 13. Počeci baroka: Zrínyi Miklós / Nikola Zrinksi
 14. Memoar, autobiografija, ispovijest: Miklós Bethlen i Ferenc Rákóczi
 15. Prema novoj književnoj republici: Kelemen Mikes i Ferenc Faludi

Ishodi učenja
 1. krtitički pristup problemi periodizacije
 2. nabrojiti najvažnije ličnosti i djela stare mađarske književnosti (kanonski studiji)
 3. opisati i ocjenjivati metodološka dostignuća intelektualne povijesti
 4. opisati i ocjenjivati metodološka dostignuća povijesti ranonovovjekovne povijesti političkog mišljenja
 5. opisati i ocjenjivati metodološka dostignuća kulturne i povijesne antropologije na polju povijesti stariej književnosti
 6. samostalno istražiti, usporediti i komentirati različita podrazdoblja stare mađarske književnosti
 7. primijeniti poznavanje teoloških i filozofskih pojmova u opisanju i ocjenjivanju kjiževnog prosvjetiteljstva
 8. razlikovati između aristokratske kulture i "public poetry" (društveni registeri starije mađarske književnosti)
 9. kritički prosuditi postmodernističke književne pokušaje za integriranje stare književnosti u suvremenu
 10. prepoznati osnovne paralelizme i razlike između književnopovijesnog procesa u staroj hrvatskoj i mađarskoj književnosti
Metode podučavanja
Predavanja
Dodiri oralne i pismene kulture; integracija u zapadnu kulturu mijenjajući jezik (mađarski latinitet); sveobuhvaćeni pojam: litterae / res litteraria , tijekom niza stoljeća se razdvaja na „lijepu književnost“ u današnjem smislu i na znanstvenu literaturu. Kolegij prati ovaj postupak, zajedno sa formiranjem književne „samosvijesti“ (literarni kultovi, stvaranje književnog kanona, teoretsko mišljenje – retorika, poetika).

Seminarski rad
Zajedničko ocjenjivanje i analiza pojedinačnih tekstova.

Jezik izvođenja: mađarski i hrvatski
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra (na mađarskom jeziku)

Obavezna literatura
 1. János Barta: Mađarska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, V. Zagreb, 1974, 431–464.
 2. Imre Ban – Janoš Barta – Mihalj Cine: Istorija mađarske književnosti, Novi Sad, 1976, 11–58.
 3. A magyar irodalom történetei, gl. ur. Mihály Szegedy-Maszák, I., Budapest, 2007. (Dostupna na mreži: http://www.villanyspenot.hu/)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar