Naziv
Stari turkijski narodi i jezici
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
3
Šifra
50992
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Proširivanje općih znanja o turkijskim narodima i jezicima.
Sadržaj
 1. Pretpovijest turkijskih naroda: teorije o Hunima, Avarima…
 2. Povijesni turkijski narodi: Prvi i drugi kaganat; Ujgursko carstvo u Mongoliji; materijalna i duhovna kultura starih Turaka; jezik
 3. Turkijski narodi na Kaspijskom i Crnom moru: Protobulgari, Sabiri; jesu li Hazari doista bili Turci?; materijalna i duhovna kultura; jezik
 4. Turkijski narodi u srednjem toku rijeke Volge: materijalna i duhovna kultura; jezici
 5. Provjera znanja u obliku testa
 6. Turkijski narodi na prostorima južne Rusije i istočne i jugoistočne Europe (domongolsko razdoblje): Uzi, Pečenezi, Kumani / Polovci
 7. Mongolska osvajanja; podjela Mongolskoga Carstva s posebnim osvrtom na Čagatajski kaganat i Zlatnu Hordu; turkijski narodi središnje Azije u postmongloskome razdoblju
 8. Postmongolsko razdoblje: formiranje suvremenih turkijskih naroda i jezika
 9. Tatari: podrijetlo etnonima, njegovo širenja na druge turkijske etnije u 19. st., osvrt na nazive t’a-t’a / d’a-d’a ~ tatar ~ tartar ~ tursko-tatarski i dr.; etnogeneza Tatara, povijest, zemljopisna rasprostranjenost, jezici i dijalekti
 10. Povijest Oguza od prvog turskog kaganata do Osmanskoga Carstva: duhovna i materijalna kultura (I)
 11. Povijest Oguza od prvog turskog kaganata do Osmanskoga Carstva: duhovna i materijalna kultura (II)
 12. Ujguri u Kini
 13. Osvrt na vjeru starih Turaka: tengrizam, šamanizam, budizam, rano kršćanstvo, islam (s posebnim osvrtom na Alevite), kršćanstvo i dr.
 14. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti, opisati i klasificirati stare turkijske narode.
 2. Nabrojiti, opisati i klasificirati jezike i književne idiome starih turkijskih naroda.
 3. Nabrojiti i opisati stare pisane spomenike i najznačajnija književna djela starih turkijskih naroda.
 4. Protumačiti i povezati migracije i geografsku rasprostranjenost starih turkijskih naroda s povijesnim razvojem jezika.
 5. Protumačiti odnos starih turkijskih jezika sa suvremenim turkijskim jezicima.
 6. Procijeniti i kritički povezati političke, društvene i kulturne posljedice ruske dominacije u vrijeme carske Rusije.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi. Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Vaughn Findley, C. (2005), The Turks in World History. Oxford [u.a.]: Oxford University Press
 2. Golden, P. B. (1992), An introduction to the history of theTurkic peoples: ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden: Harrassowitz
 3. Cultural changes in theTurkic world (2007) / ed. by Filiz K., Barbara P./. Würzburg: Ergon
Dopunska literatura
 1. Mongols, Turks, and others: Eurasian nomads and the sedentary world (2005) / ed. by Reuven Amitai and Michal Biran/, Leiden [u.a.]: Brill
 2. Bainbridge, M. (1993), The Turkic Peoples of the World. London
 3. History of theTurkic peoples in the pre-islamic period = Histoire des peuples turcs a l’époque pré-islamique (2000) / ed. by Hans Robert Roemer/. Berlin: Schwarz
 4. Kafesoglu, I. & Yildiz, H. Dursun & Merçil, E. & Saray, M. (1994), A Short History of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State), Ankara

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar