Naziv
Stilistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52525
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj ovoga kolegija jest studente upoznati sa stilističkom disciplinom, njezinim retoričkim naslijeđem, različitim metodama i pristupima koji su se iz njega razvili te im prikazati široku primjenjivost stilističkoga instrumentarija u analizi literarnih i neliteranih tekstova. Teorijska znanja koja će se studentima posredovati na predavanjima (npr. odnos retorike i stilistike, funkcije jezika, značajke jezika fikcije, pragmatika stilskih figura itd.) na seminarima će se dopuniti praktičnim znanjima o značajkama svakog pojedinog stila i načinima primjene stilističkih znanja u samostalnoj analizi literarnih (poetskih, proznih i dramskih) i neliterarnih tekstova.
Sadržaj
 1. Pojam stil od antike do danas
 2. Retorika i stilistika – od propisa do opisa
 3. Lingvistička stilistika
 4. ‘Govorni događaj i funkcije jezika’ (R. Jakobson)
 5. Postoji li jezik fikcije
 6. Tekst i njegova obilježja; vrste tekstova
 7. Stilistika teksta
 8. Stilističko čitanje pjesme
 9. Pjesma kao iskaz: stih i prostor, zvuk i smisao
 10. Stilističko čitanje proze
 11. Raslojavanje jezika
 12. Funkcionalni stilovi
 13. Beletristički stil
 14. Pragmatika figura
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Upućenost u različite razine lingvostilističkoga pristupa (od fonološke do diskurzne)
 2. Sposobnost samostalne stilističke analize literarnih i neliterarnih tekstova
 3. Proširivanje znanja o stilskim figurama
 4. Unapređivanje funkcionalne stilističke kompetencije studenata
 5. Povezivanje stilističkoga znanja sa znanjima iz književne teorije, književne kritike, lingvistike, analize diskurza, pragmatike itd.
 6. Poznavanje temeljnih pojmova i koncepata iz stilističke tradicije (stil, stilem, izražajnost, sinonimija, raslojavanje jezika, tekst, diskurz, interpretacija itd.)
 7. Poznavanje različitih stilističkih pristupa i škola (afektivna, impresionistička, strukturalistička, diskurzna stilistika)
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova - pojašnjavanje stilističkih koncepata i pojmova na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima - predavanja o određenim stilističkim temama - grupna diskusija - stilske vježbe: uvježbavanje funkcionalne pismenosti u svim funkcionalnim stilovima - pisanje kraćih kritičkih tekstova i sažetaka - izlaganje samostalne analize stilističkih tema - davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi: - redovitost u pohađanju nastave - sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje) - domaće zadaće (5 po semestru) - usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad - pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bagić, Krešimir (2005) Beletristički stil, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb, str. 7-20.
 2. Bagić, Krešimir (2012) Rječnik stilskih figura, Zagreb (natuknice: glasovni simbolizam, igra riječima, neologizam, rima, elipsa, epitet, metafora, metonimija, simbol, sinegdoha, alegorija, aluzija, eufemizam, hiperbola, ironija, lakonizam, parafraza, retoričko pitanje, sentencija)
 3. Bahtin, Mihail (1989) O romanu, Beograd, str.11-57.
 4. Compagnon, Antoine (2006) Stil, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str.17-51.
 5. Fish, Stanley (2010) Postoji li tekst u ovome kolegiju?, Quorum 3/4 (2010), Zagreb, str. 238-258.
 6. Genette, Gérard (2002) Fikcija i dikcija, u: Fikcija i dikcija, Zagreb, str. 9-29.
 7. Guiraud, Pierre (1964) Stilistika, Sarajevo, str. 5-66.
 8. Kovačević, Marina – Lada Badurina (2001) Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka, str. 7-152..
 9. Mukařovský, Jan [Mukaržovski, Jan] (1986) O pesničkom jeziku, u: Struktura pesničkog jezika, Beograd, str. 48-102.
 10. Pranjić, Krunoslav (1983) Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, Zagreb, str. 253-302.
Dopunska literatura
 1. Aristotel (1989) Retorika, Zagreb.
 2. Auerbach, Erich (2004) Odisejev ožiljak, u: Mimesis, Zagreb, str. 5-37.
 3. Bagić, Krešimir (1994) Živi jezici, Zagreb.
 4. Beaugrande, Robert-Alain de - Wolfgang Ulrich Dressler (2010) Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb.
 5. Buljubašić, Eni (2013) Vježba iz feminističke stilistike, Umjetnost riječi 3-4; 183-202.
 6. Fish, Stanley (2010) Što je stilistika i zašto o njoj govore tako grozne stvari?, Quorum 3/4: 259:318.
 7. Frank, Manfred (1994) Kazivo i nekazivo, Zagreb.
 8. Goodman, Nelson (2008) Načini svjetotvorstva, Zagreb.
 9. Guberina, Petar (1952, 1967) Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb.
 10. Jenny, Laurent (2006) O književnom stilu, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str. 135-148.
 11. Jukić, Sanja (2012) Stripovni stil pjesničkoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu iskustva intermedijalnosti i postintermedijalnosti, Poznańskie Studia Slawistyczne 2: 169-188. file:///C:/Users/KB/Downloads/Jukic+Sanja%20(1).pdf
 12. Košćak, Nikola (2010) Stil kao egzemplifikacijski aspekt diskursa, Fluminensia 2: 85-92.
 13. Molinié, Georges (2002) Stilistika, Zagreb.
 14. Pranjić, Krunoslav (1968, 1972, 1985) Jezik i književno djelo, Zagreb, Beograd.
 15. Rem, Goran (1988) Poetika brisanih navodnika, Zagreb.
 16. Riffaterre, Michael (1989) Kriteriji za stilsku analizu, Quorum 5/6: 524–537.
 17. Riffaterre, Michael (1989) Stilistički kontekst, Quorum 5–6: 538–545.
 18. Ryznar, Anera (2014) Interdiskurzivnost: stilistički prilog teoriji književnoga diskurza, Umjetnost riječi 1-2, str.
 19. Schaeffer, Jean-Marie (2006), Književna stilistika i njeziin predmet, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, str. 119-134
 20. Vojvodić, Jasmina (2006), Gesta, tijelo, kultura, Zagreb.
 21. Vuletić, Branko (2006) Govorna stilistika, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar