Naziv
Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
77882
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Formiranje kod studenata znanja u području stilistike suvremenoga ukrajinskog jezika, vještina analize teksta, razvijanje kompetencije odabira jezičnih sredstava u skladu s temom, ciljem i područjem komunikacije, razvijanje jezičnog osjećaja i govornih vještina.
Sadržaj
 1. Stilistika kao lingvistička disciplina. Sadržaj i opseg stilistike. Razvoj. Predmet i struktura stilistike. Stilistika jezičnih jedinica i razina. Povezanost s drugim jezikoslovnim disciplinama. Metode stilistike. Osnovni pojmovi stilistike. Objekt i predmet stilistike. Stilistika jezika : stilistika govora. Stilističko značenje. Jezična norma : stilska norma.
 2. Fonetska stilistika. Sredstva fonetske stilistike. Rima, aliteracija, asonanca, anafora, epifora i dr. Prevodilačka radionica: prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 3. Leksička stilistička sredstva. Stilski neutralni i markirani leksik. Polisemija. Tropi (proces nastajanja, upotreba tropa u tekstovima različitih stilova).
 4. Leksička stilistička sredstva. Stilistički potencijal sinonima, antonima, homonima i paronima. Eufemizmi. Perifraze. Antiteza. Oksimoron. Antonimijska ironija. Upotreba antonima u naslovima. Kalambur. Tautorima.
 5. Leksička stilistika. Termini i njihova upotreba u različitim funkcionalnim stilovima. Vrste termina. Osnovne karakteristike termina. Termini u administrativnom i znanstvenom stilu. Termini u publicističkom i književnom stilu.
 6. Leksička stilistika. Stilske funkcije profesionalizama, argotizama, žargonizama i slengizama. Leksičke dislalije.
 7. Leksička stilistika. Stilske funkcije stilski sniženog leksika i vulgarizama. Upotreba dijalektizama u različitim funkcionalnim stilovima. Razgovorni leksik. Prostorječje. Miješani ukrajinsko-ruski idiom "suržyk" i njegov stilistički potencijal. Vulgarizmi. Psovke.
 8. Frazemi kroz funkcionalne stilove. Aforizmi, poslovice, sentencije, maksime, paradoks, književni citati, reminiscencije, krilatice, formule etiketa. Transformacija, kontaminacija i modernizacija frazeološke strukture.
 9. Funkcionalni stilovi ukrajinskog jezika. Književni stil ukrajinskog jezika. Osnovna obilježja i jezična sredstva književnog stila. Podstilovi i žanrovi književnog stila. Stilistička analiza odlomaka književnih djela ukrajinskih pisaca.
 10. Epistolarni stil ukrajinskog jezika. Vrste pisama. Osnovna obilježja epistolarnog stila. Struktura pisma. Obraćanje u privatnoj i poslovnoj prepisci. SMS i MMS u kontekstu epistolarnog stila. Upotreba jezika zlango i olbanskog jezika. Emotikon, emoji i smajlići. Sastavljanje privatnog i službenog pisma.
 11. Publicistički stil ukrajinskog jezika. Razvoj publicističkog stila ukrajinskog jezika. Funkcije stila i osnovna obilježja. Jezična sredstva publicističkog stila. Uloga naslova u publicističkom stilu. Publicistički stil na TV-u: dokumentarni film iz ciklusa „Igra sudbine“. Sastavljanje novinskog članka na odabranu temu.
 12. Administrativni stil. Specifičnost stila. Podstilovi i žanrovi administrativnog stila. Klasifikacija dokumenata. Sastavljanje životopisa, curriculum vitae, molbe i dr.
 13. Znanstveni stil. Razvoj znanstvenog stila ukrajinskog jezika. Podstilovi znanstvenog stila prema ukrajinskoj stilistici. Analiza i prevođenje odlomaka tekstova znanstvenog stila.
 14. Razgovorni stil. Upotreba razgovornog leksika u drugim funkcionalnim stilovima. Analiza tekstova na leksičko-stilističkoj i morfološko-sintaktičkoj razini. Uloga dijaloga. Karakteristika sudionika dijaloga na temelju karakteristike njihovog govora.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 2. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 3. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i stilistička analiza kraćih tekstova).

Obavezna literatura
 1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2005.
 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник для гуманіт. спец. вузів. 3-є вид., перераб. та доп. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Dopunska literatura
 1. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. Київ: Критика, 2005.
 2. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. Київ: Критика, 2008.
 3. Fink-Arsovski, Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra, 2006.
 4. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 8. semestar