Naziv
Suprasintaksa
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
117654
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje teoretskoga znanja i kompetencije u razlikovanju teksta i diskurza s različitim govornim žanrovima
Sadržaj
 1. Definiranje naziva I predmeta suprasintakse ili lingvistike teksta
 2. Određivanje osnovnih jedinica I sastavnica teksta I diskurza te razlike u značenju tih dvaju termina u poljskoj literaturi
 3. Razlikovanje površinske I dubinske strukture teksta I njegovih dijelova, vezano uz eksplicitno I implicirno iskazivanje te segmentiranje teksta na odlomke u obradi jedne teme, a žanrova na tematske cjeline nekolikih tema razgovora.
 4. Segmentiranje I povezivanje teksta pomoću supra-konektora (modulanata), metatekstovnih operatora I praznih riječi poput podštapalica.
 5. Analiziranje foričnih riječi koje se odnose na ranije izrečeno ili na ono što će biti izrečeno (anaphora I katafora)
 6. Pokazivanje odnosa teme I reme u rečenicama teksta I u dijaloškim iskazima (govornim činovima)
 7. Izlaganje tipova konektora prema podjeli M. Velčić (propozicionalni, frazeologizirani, priložni, veznički; adverzativni I eksplikativni - prevođenje na poljski I pokazivanje sličnosti I razlika
 8. Usporedba poljskih I hrvatskih modulanata sukladnih sa zavisnim I nezavisnim veznicima, njihovo značenje
 9. Izdvajanje uvoda, razrade I zaključka kao dijela znanstvenoga teksta, razlike u književnim tekstovima te diskurzni dijelovi invokacije, intervokacije I eksvokacije (početak komunikacije, nastavljanje ili prekid komunikacije I razdvajanje komunikatora pozdravnom izlaznom strukturom
 10. Izlaganje seminarskoga rada koji se sastoji iz obrade pojedine skupine malih govornih žanrova (uporabnih tekstova)
 11. Obrada kratkih novinskih žanrova I internetskih žanrova (sms, google pretraživanje, e-mail adrese, face-book itd.)
 12. Obrada radijskih žanrova: vijest, reportaža, recitacija poezije, glazbeni žanrovi, špice, đinglovi, radio-roman, političke emisije, dijalog sa slušateljstvom, intervju
 13. Obrada televizijskih žanrova: vijesti, reportaža, talk-show (razgovor s jednom ili više osoba s voditeljem emisije), plesne, glazbene I pjevačke emisije, natjecanja u pjevanju ili glumi
 14. Prevođenje znanstvenih tekstova poljskih autora koji obrađuju probleme diskurza, govornih žanrova I metatekstovnih operatora
 15. Ponavljanje naučenoga

Ishodi učenja
 1. Definirati predmet, zadatke i terminologiju u suprasintaksi ili lingvistici teksta
 2. Prepoznati razliku između teksta i diskurza
 3. Izdvojiti i analizirati tipove metatekstovnih operatora (konektori) i govornih žanrova kao uporabnih tekstova
 4. Naučiti osnovne govorne strukture i modele kratkih žanrova u svakodnevnim situacijama
 5. Kritički prosuđivati sličnosti i razlike u uporabi govornih žanrova poljske i hrvatske sredine
 6. Procijeniti koliko i kako studenti koriste navedene uporabne žanrove kada su u Poljskoj ili u kontaktima s Poljacima.
 7. Povezati sa znanjem iz prethodnoga sintaktičkog kolegija mikro- i makrosintakse s preddiplomskog studija
 8. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 9. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 10. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
Metode podučavanja
analiza definicija teksta I diskurza
izlaganje pomoću slajdova u power-point program
radionica za izradu osnovnih modela govornih žanrova
razgovor o problemima suprasintakse
sinteza i evaluacija naučenoga
Metode ocjenjivanja
grupno ocjenjivanje seminarskoga izlaganja
obrazlaganje ocjene seminarskoga rada (najprije studenti procjenjuju, a nastavnik evaluira i ocjenjuje )
određivanje parametara za ocjenu studenta
brojčana ocjena na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. J. Bartminski i St. Niebrzegowska Bartminska: Tekstologia, PWN, Warszawa, 2009
 2. B. Boniecka: Lingwistyka tekstu, teoria i praktyka, Lublin, 1999
 3. T. Skubalanka (red.): Studia nad składnią polszczyzny mowionej, Ossolineum - PAN, 1978
 4. J. Silić: Od rečenice do teksta, Umjetnost riječi br. 2, str. 79-93, Zagreb, 1979
 5. M. Velčić: Uvod u lingvistiku teksta, Školska knjiga, Zagreb, 1987
 6. I. Pranjković: Rečenica u govoru i jeziku, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 16, str. 53-60, Zagreb, 1979
 7. P. Mrazović: Definicija teksta i definicija elemenata teksta, Strani jezici br. 4, str. 253-260, Zagreb, 1983
 8. N. Ivanetić: Uporabni tekstovi, FFpress, Zagreb, 2003
 9. U. Žydek-Bednarczuk: Struktura tekstu rozmowy potocznej, Uniwersytet Sląski, Katowice, 1994
Dopunska literatura
 1. B. Vuletić: Gramatika govora, GZH, Zagreb, 1980
 2. H. Zwolski: Piszemy po polsku - podręcznik dla obcokrajowcow, IBP UJ, br. 506, Krakow, 1985
 3. S. Wild-Bićanić: Analiza govornog diskursa, Republika br. 1-2, Zagreb, 1988
 4. J. Grzenia: Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa, 2006

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij