Naziv
Sustav književnog teksta
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
160757
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Polaznici će usvojiti temeljnu strukturalističku terminologiju i svladati osnovne postavke strukturalizma u teoriji i praksi te se upoznati s njegovom daljnjom kritičkom recepcijom u poststrukturalizmu.
Sadržaj
 1. Uvod: sadržaj kolegija.
 2. Što je ruski formalizam? Osnovni pojmovi i predstavnici.
 3. Književni postupci: lirika, drama, proza i film. Odnos poezije i proze.
 4. Književnost kao sustav: žanrovi, razdoblja.
 5. Dinamika književne povijesti: Tynjanov, Vodička.
 6. Arhetipska kritika.
 7. De Saussure i strukturalizam I. Temeljni pojmovi.
 8. Struktura pripovjednog teksta I: Barthes.
 9. Struktura pripovjednog teksta II: Greimas i Todorov.
 10. Retorika.
 11. Struktura pjesničkog teksta I: Riffaterre, Jakobson i Mukařovski.
 12. Struktura pjesničkog teksta II: stih
 13. Praška škola I: pojmovi i predstavnici.
 14. Praška škola II.
 15. Ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati osnovnu strukturalističku terminologiju
 2. primijeniti temeljne pojmove ruskog formalizma i strukturalizma
 3. usporediti pristupe književnom tekstu različitih teorijskih škola
 4. analizirati književni tekst prema strukturalističkim postavkama
Metode podučavanja
Predavanja, dijaloška nastava, rad na tekstovima, povremene provjere znanja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Genette, Gérard (2002) Fikcijska priča, faktografska priča, u: Fikcija i dikcija, preveo Goran Rukavina, Ceres, Zagreb, str. 46 – 67.
 2. Jakobson, Roman (1966) Lingvistika i poetika, u: Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd, 273-326.
 3. Jakobson, Roman (2008) Dva aspekta jezika i dva tipa afazijskih smetnji, u: O jeziku, preveo Damjan Lalović, Disput, Zagreb, str. 155 – 175.
 4. Mukařovský, Jan (1986) Struktura pesničkog jezika, preveo Aleksandar Ilić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 5. Propp, Vladimir Jakovljevič (2012) Metod i građa i Funkcije likova, u: Morfologija bajke, XX. vek, Beograd, 27 - 75.
 6. Šklovski, Viktor (1969) Sterneov "Tristram Shandy" i teorija romana, u: Uskrsnuće riječi, 103-133
 7. Tinjanov, Jurij (1998) Književna činjenica i O književnoj evoluciji u: Problemi književne povijesti, preveo Dean Duda, MH, Zagreb
 8. Todorov, Tzvetan (1987) Određenje fantastičnog, u: Uvod u fantastičnu književnost, Beograd, 28 - 45.
 9. Vodička, Felix. Razvitak književne strukture
 10. Lotman, Jurij (2001) Poezija i proza, u: Struktura umjetničkog teksta, Alfa, Zagreb, 129 - 141.
Dopunska literatura
 1. Bahtin, M. M. (1980) Marksizam i filozofija jezika, preveo Radovan Matijašević, Nolit, Beograd.
 2. Biti, Vladimir (2000) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb.
 3. Culler, Jonathan (2001) Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 4. De Saussure, Ferdinand (2000) Tečaj opće lingvistike, ArTresor naklada – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
 5. Eagleton, Terry (1987) Teorija književnosti, Zagreb.
 6. Ejhenbaum, Boris (1972) Književnost, preveo Boris Mihajlovič, Nolit, Beograd.
 7. Mukařovský, Jan (1987) Struktura, funkcija, znak, vrednost: ogledi iz estetike i poetike, preveo Aleksandar Ilić, Nolit, Beograd
 8. Mukařovsky, Jan (1999) Strukturalizam, u: Beker, Miroslav (1999) Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, str. 158-168.
 9. Poetika ruskog formalizma (1970), Prosveta, Beograd.
 10. Šklovskij, Viktor (1969) Uskrsnuće riječi, Zagreb, Stvarnost
 11. Tynjanov, Jurij (1990) Problemi stihovnog jezika, Veselin Masleša, Sarajevo.
 12. Tynjanov, Jurij (1998) Pitanja književne povijesti, Zagreb, MH.
 13. Vodička, Feliks (1987) Problemi književne istorije, preveo Aleksandar Ilić, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad.
 14. Vodička, Feliks Polazište i predmet književne istorije.
 15. Wellek, René/ Austin, Warren (1985) Teorija književnosti, Nolit.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar