Naziv
Suvremena portugalska književnost I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
184269
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s portugalskim književnim stvaralaštvom u razdoblju od Eçe de Queirósa (odnosno Naraštaja 1870.) do Fernanda Pessoe (odnosno Pessoina ili Orfejskog naraštaja).
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom kolegija: literatura, metode rada te kratak uvod u portugalsku književnost fin-de-siècleovskog razdoblja
 2. Eça de Queirós: "Aia"
 3. Eça de Queirós: "Frei Genebro"
 4. Fialho de Almeida: "Os Novilhos"
 5. Fialho de Almeida: "Conto do Natal"
 6. Trindade Coelho: "Vae Victis!"
 7. Trindade Coelho: "Manuel Maçores"
 8. Trindade Coelho: "Mãe"
 9. Florbela Espanca: "A Paixão de Manuel Garcia"
 10. Raul Brandão: "A Casa de Hóspedes"
 11. Aquilino Ribeiro: "A Reencarnação Deliciosa"
 12. Mario de Sa-Carneiro: "A Confissão de Lúcio"
 13. Uvod u razdoblje modernizma
 14. Fernando Pessoa: prozni opus (izbor)
 15. Fernando Pessoa: pjesnički opus (izbor); obavijesti o ispitu

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati i izdvojiti specifičnosti portugalske književnosti u kontekstu svjetske književnosti u razdoblju od sedamdesetih godina devetnaestog do tridesetih godina dvadesetog stoljeća.
 2. Moći usporediti i komentirati kulturne i književne pojavnosti unutar portugalske književnosti spomenutog razdoblja.
 3. Moći primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela portugalske književnosti spomenutog razdoblja.
 4. Moći prikazatBe able to demonstrate one’s knowledge in communication with experts in the respective field and assess others’ knowledge and competencesi vlastito znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 5. . Prepoznati, objasniti i upotrijebiti temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz portugalsku književnost i civilizacijiu.
 6. Sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanje i seminar.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. "Aia" i "Frei Genebro" Eçe de Queirósa
 2. Os Novilhos" i "Conto do Natal" Fialha de Almeide
 3. "Vae Victis!", "Manuel Maçores" i "Mãe" Trindadea Coelha
 4. "A Casa de Hóspedes" Raula Brandãoa
 5. "A Paixão de Manuel Garcia" Florbele Espance
 6. "A Reencarnação Deliciosa" Aquilina Ribeira
 7. "A Confissão de Lúcio" Mária de Sá-Carneira
 8. Tri kraća prozna djela (po izboru) Fernanda Pessoe
 9. Osim toga, studenti su obvezni pročitati i najmanje tri od sljedećih djela: "Os Maias", "A Cidade e as Serras", "O Crime do Padre Amaro", "A Relíquia", " O Primo Basílio", "A Correspondência de Fradique Mendes" ili "Prosas Bárbaras" Eçe de Queirósa; "Volfrâmio" Aquilina Ribeira; te "Céu em fogo: oito novelas" Mária de Sá-Carneira.
Dopunska literatura
 1. Kao dopunska literatura, preporučuje se pjesništvo Mária de Sá-Carneira, Fernanda Pessoe (ortonima) te njegovih glavnih pjesničkih heteronima (A. Caeira, R. Reisa i Á. de Camposa)-

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar