Naziv
Suvremena španjolska sintaksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
95341
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s vrstama riječi i njihovom podjelom prema morfosintaktičkom i semantičkom kriteriju. Također, sintaktički će se analizirati jednostavna rečenica u španjolskome jeziku. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod u sintaksu: vrste riječi u rečenici, sintaktičke i semantičke funkcije, vrste sintagmi
 2. Kategorija i funkcija
 3. Vrste riječi - imenice, zamjenice, determinanti, pridjevi
 4. Vrste riječi - glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici
 5. Ponavljanje i vježba
 6. Kolokvij
 7. Uvod u jednostavnu rečenicu
 8. Vrste i analiza sintagmi
 9. Vrste jednostavne rečenice
 10. Sintaktičke funkcije - subjekt, predikat, atributo i predicativo
 11. Sintaktičke funkcije - izravni objekt, neizravni objekt, regirana prijedložna dopuna, dopuna vršitelja radnje, priložna oznaka
 12. Ponavljanje i vježba
 13. Usmene prezentacije
 14. Usmene prezentacije
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 2. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 3. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 4. Kategorizirati morfološke pojmove i jezične jedinice.
 5. Morfološki raščlaniti riječi u španjolskome jeziku.
 6. Povezati morfološke procese u španjolskome jeziku.
 7. Identificirati osnovne sintaktičke teorije.
 8. Povezati riječi s njihovom funkcijom u rečenici.
 9. Samostalno zaključivati na temelju osnovne lingvističke literature.
 10. Integrirati teorijsko znanje u govor i pismo.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 20% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 20% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 60% ukupne ocjene kolegija.

Sustav ocjenjivanja
Postotak Ocjena
< 60 % Nedovoljan (1)
61 – 69 % Dovoljan (2)
70 – 79 % Dobar (3)
80 – 89 % Vrlo dobar (4)
90 – 100% Izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Gómez Torrego L. (2007): Análisis morfológico: teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
 2. Gómez Torrego L. (2003): Análisis sintáctico: teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
 3. Bosque I. (2007): Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Editorial Síntesis, Madrid.
Dopunska literatura
 1. Hualde J. I., et. al. (2009): Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge University Press.
 2. Azevedo M.M. (2009): Introducción a la lingüística española. Prentice Hall, New Jersey.
 3. RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa, vol. I, caps. 1-11 y 12-32
 4. Alarcos Llorach E. (1994): Gramática de la lengua española. Espasa, Madrid.
 5. Bosque I. y Demonte V., coords. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Espasa, Madrid.
 6. Gili Gaya S. (1973): Curso superior de sintaxis española. Bibliograf, VOX, Barcelona.
 7. Campos H. (1993): De la oración simple a la oración compuesta. Georgtown Universitiy Press, Washington D.C.
 8. Bosque I. y Gutiérrez-Rexach J. (2008): Fundamentos de sintaxis formal. Akal, Madrid.
 9. Rodríguez Ramalle T.M. (2005): Manual de sintaxis del español. Castalia, Madrid.
 10. Hernanz M. Ll. y Brucart J.M. (1987): La sintaxis: principios teóricos. La oración simple. Crítica, Barcelona.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar