Naziv
Suvremene antropološke teorije
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS
4
Šifra
81513
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Osnovni cilj kolegija je pružiti sustavan, iscrpan i kritički pregled relevantnih teorijskih pravaca i orijentacija u antropologiji recentnih desetljeća; također ukazati na ključne prijepore, aktualne rasprave i njihove implikacije na razumijevanje relacija između pojedinih kultura te čovjeka i kulture u općenitom smislu.
Sadržaj
 1. Uvod u interdisciplinarno polje filozofsko-antropoloških teorija nakon 1945. godine: funkcionalizam, egzistencijalizam, post/strukturalizam, interpretativna antropologija, kulturalna antropologija, hermeneutika i teorija tekstualnosti, psihoanalitička antropologija.
 2. Semiologija: teorija znaka i kulturni kodovi. Mogućnost univerzalne gramatike kulturalnih sustava. Tekstualnost kulture. Što su strukture, a što funkcije?
 3. Koncept strukturalne antropologije Claudea Lévi-Straussa. Postoji li „divlja“ misao?
 4. Strukturalni pristup mitu: Lévi-Straussove Mitologike. Strukturalizam vs. fenomenologija.
 5. Opasno mjesto u sustavu. Mary Douglas o čistom i opasnom: antropološka analiza pojmova nečistoće i tabua (rušenje i obnavljanje sustava). Struktura i značenje.
 6. Geertzova interpretativna antropologija. Ritualizam: tijelo u pokretu i tumačenje simbola.
 7. Hermeneutika i kulturalna antropologija: problem pretumačenja drugih kultura.
 8. Demitologizacija antropologizma i metafizičkoga diskursa. Episteme (Foucault).
 9. Generativna antropologija. Girard: od mimetičke žudnje do čudovišna dvojnika. Maska i alter ego. Antropologija transgresije Georgesa Bataillea. Nasilje i identitet.
 10. Problem subjekta i fenomenologije samosvijesti iz aspekta post/strukturalizma.
 11. ntropologija i psihoanaliza: egologija, neuroze, fantazme (Freud, Lacan). Nesvjesno, strano i nadrealno. Jungova teorija arhetipova. Pokret antipsihijatrije.
 12. Poststrukturalizam i neoavangardno-utopijske koncepcije (Deleuze).
 13. Dekonstrukcija i humanističke znanosti: igra, razlika, diseminacija (Derrida).
 14. Teorija postmoderne i preispitivanje problema „kraja“ antropologije.
 15. Strukture versus interpretacija. Zaključni osvrt.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne pretpostavke, obilježja i ključne koncepte relevantnih teorijskih usmjerenja u suvremenoj antropologiji.
 2. Poznavati, usporediti i kritički vrednovati prednosti i manjkavosti pojedinih teorijskih pravaca.
 3. Kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama.
 4. Povezati razvoj pojedinih teorijskih pozicija sa širim povijesnim, društvenim i znanstvenim kontekstom u kojem se pojavljuju.
 5. Napisati i argumentirano obraniti pregledni znanstveni rad o određenoj temi iz problemskog okvira suvremenih antropoloških teorija.
Metode podučavanja
Predavanja; mješovito e-učenje; samostalni zadaci; multimedija i mreža; mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Izrada završnoga problemskog pismenog rada – numerička ocjena.

Obavezna literatura
 1. Claude Lévi-Strauss: Divlja misao
 2. Claude Lévi-Strauss: Uvod u Mitologike I
 3. Mary Douglas: Čisto i opasno: antropološka analiza pojmova nečistoće i tabua
 4. Clifford Geertz: Interpretacija kultura
 5. Alan Barnard: History and Theory in Anthropology, Univ. Press, Cambridge, 2006.
Dopunska literatura
 1. l

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar