Naziv
Suvremeni islandski jezik
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
4
Šifra
185555
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Cilj je predmeta dati uvid u strukturu suvremenoga islandskog jezika i njegov odnos prema ostalim skandinavskim jezicima, a prvenstveno švedskom, te studente osposobiti za čitanje jednostavnih tekstova na islandskome i aktivno služenje jezikom na osnovnoj razini.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij: o islandskome, korisni izvori i priručnici; abeceda, glasovni sustav i izgovor; osnovne fraze za predstavljanje
 2. rod i broj imenica i pridjeva, određeni član; zemlje, jezici, islandska imena
 3. padežni sustav i funkcije padeža, neki prijedlozi; obitelj, zanimanja
 4. zamjenice (osobne, posvojne), posvojne konstrukcije, brojevi, red riječi; komunikacija u trgovini, sat
 5. glagolski sustav – pregled; odjeća, boje, opisivanje osoba
 6. prezent, modalni glagoli; slobodno vrijeme
 7. ponavljanje i kolokvij
 8. izricanje prošlosti 1; dani u tjednu, godišnja doba, vremenske konstrukcije
 9. izricanje prošlosti 2, budućnost; planovi
 10. upitne, neodređene i pokazne zamjenice, komparacija pridjeva i priloga; hrana, dijalog u restoranu
 11. konjunktiv i zavisne rečenice; izražavanje jednostavnog mišljenja
 12. pasiv, bezlične konstrukcije; poznati Islanđani
 13. leksik i tvorba riječi
 14. studentske prezentacije o odabranim temama
 15. ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će poznavati osnove islandske fonologije, morfologije, sintakse i leksika te će znati ukazati na najvažnije razlike između švedskoga i islandskoga,
 2. Studenti će uz pomoć rječnika moći čitati i razumjeti jednostavne tekstove opće tematike na islandskom jeziku.
 3. razgovarati i pisati na islandskom o jednostavnim temama obrađenim na kolegiju.
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, e-učenje, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
ocjena iz pismenog kolokvija, pismenog i usmenog ispita, održane prezentacije, sudjelovanja u raspravama

Obavezna literatura
 1. Einarsdóttir, Auður; Garðarsdóttir, María; Theodórsdóttir, Guðrún; Þorvaldsdóttir, Sigríður. 2016. Learning Icelandic. Forlagið. Reykjavík.
 2. Icelandic Online: icelandiconline.is.
Dopunska literatura
 1. Jónsdóttir, Margrét; Svavarsdóttir, Ásta. 2009. Íslenska fyrir útlendinga. Málvísindastofnun Háskóla Íslands. Reykjavík.
 2. Íslex: http://www.islex.is/
 3. Kristinsson, Ari Páll. 1997. The Pronunciation od Moden Icelandic. A Brief Course for Foreign Students. Málvísindastofnun Háskóla Íslands. Reykjavík.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij