Naziv
Suvremeni poljski roman
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
125614
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij studentima omogućuje detaljan uvid u pojavnosti, razvoj i specifičnosti poljskoga suvremenog romana. Na primjeru romana kao specifičnog književnog žanra, studenti će biti u stanju analizirati jezične, stilske i strukturne karakteristike pojedinih djela, u njima detektirati i reflektiranje kulturoloških specifičnosti poljskoga univerzuma, njihove promjene tijekom obrađivanog razdoblja, kao i promjene unutar samoga žanra.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (upoznavanje s kolegijem i literaturom; podjela seminarskih radova).
 2. Poljski roman 1956. – 1970.
 3. Poljski roman 1970. – 1987.
 4. Poljski roman 1987.-2014.
 5. Marek Hłasko: Osmi dan u tjednu
 6. Czesław Miłosz: Zasužnjeni um
 7. Witold Gombrowicz: Trans Atlantik
 8. Witold Gombrowicz: Pornografija
 9. Ryszard Kapuściński: Cesarz
 10. Tadeusz Konwicki: Mala apokalipsa
 11. Olga Tokarczuk: Dom danji, dom noćni
 12. Paweł Huelle: Mercedes-Benz
 13. Wojciech Kuczok: Gnoj
 14. Andrzej Stasiuk: Taksim
 15. Joanna Bator: Pješčana gora

Ishodi učenja
 1. opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske književnosti u odnosu na europski književnopovijesni kontekst
 2. primijeniti književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 3. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te ih koristiti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 5. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 6. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 7. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
Metode podučavanja
- predavanje,
- analiza književnih djela,
- seminarska rasprava,
- prezentiranje audio i vizualnih materijala.
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje završnog seminarskog rada
- ocjena aktivnosti u seminarskim raspravama.

Obavezna literatura
 1. Marek Hłasko: Osmi dan u tjednu
 2. Czesław Miłosz: Zasužnjeni um
 3. Witold Gombrowicz: Trans Atlantik
 4. Witold Gombrowicz: Pornografija
 5. Ryszard Kapuściński: Cesarz
 6. Tadeusz Konwicki: Mala apokalipsa
 7. Olga Tokarczuk: Dom danji, dom noćni
 8. Paweł Huelle: Mercedes-Benz
 9. Wojciech Kuczok: Gnoj
 10. Andrzej Stasiuk: Taksim
 11. Joanna Bator: Pješčana gora
Dopunska literatura
 1. Dalibor Blažina: Realizam i nostalgija: prijepori suvremene poljske književnosti, u: U auri Dušnog dana, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2005.
 2. Stanisław Burkot: Literatura polska 1939-2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, Varšava, 2010.
 3. Zdravko Malić: Gombrowicziana, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004.
 4. Dalibor Blažina: Vrijeme zasužnjenih umova, pogovor u: Czesław Miłosz: Zasužnjeni um, Nova stvarnost, Zagreb, 1998.
 5. D. Blažina, Đ. Čilić Škeljo (ur.): Stoljeće Czesława Miłosza, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, FF-press, Zagreb, 2013.
 6. Filip Kozina: Prisutnost odsutnog: pamćenje povijesti u „Pripovijetkama za vrijeme preseljanja“ Paweła Huella, Književna smotra, 151 (2009.)
 7. Filip Kozina: Socrealistička arhitektura i književnost otapanja: literarizacija prostora i spacijalizacija literature, Umjetnost riječi, 3-4 (2011.)
 8. Filip Kozina: Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere, Književna smotra, 169 (2013.)
 9. Zbigniew Jarosiński: Literatura lat 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe PWN, Varšava, 2007.
 10. Anna Nasiłowska: Literatura okresu przejściowego 1976-1996 , Wydawnictwo Naukowe PWN, Varšava, 2007.
 11. Przemysław Czapliński: Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1996 , Wydawnictwo literackie, Krakov, 1997.
 12. Przemysław Czapliński: Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90, Znak, Krakov, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar