Naziv
Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
184927
Semestri
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Usvajanje znanja o kulturnim i civilizacijskim osobitostima rimskoga društva u rimskim provincijama na primjeru praktičnog rada s pokretnim arheološkim materijalom.
Sadržaj
 1. Pregled arheoloških istraživanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić.
 2. Pregled dokumentacije istraživanja i nalaza na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 3. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 4. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 5. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 6. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 7. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 8. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 9. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 10. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 11. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 12. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 13. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 14. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 15. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 3. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke.
 4. Studenti će moći kronološki i tipološki odrediti sitne pokretne nalaze.
 5. Studenti će steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
 6. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
Metode podučavanja
Vježbe.
Metode ocjenjivanja
Nazočnost 80%, praktičan rad, diskusija

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisi o vrsti lokaliteta i dokumentacije koja se provodi na vježbama / The list of required literature changes based on the site and the documentation used during the exercises.
Dopunska literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisi o vrsti lokaliteta i dokumentacije koja se provodi na vježbama / The list of supplementary literature changes based on the site and the documentation used during the exercises.