Naziv
Španjolski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS
4
Šifra
95324
Semestri
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura