Naziv
Španjolski jezik 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117809
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Tečno i precizno izražavanje, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja španjolskog jezika (stupanj C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike /ZEROJ/). Produkcija i analiza različitih vrsta tekstova, prepoznavanje različitih registara španjolskog jezika, osobito razgovornog.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom.
 2. Gramatička i leksička analiza teksta I. Tekstualna tipologija- model i primjeri.
 3. Vrijednosti glagolskih vremena i načina . Primjeri narativnog teksta.
 4. Slaganje vremena. Primjeri deskriptivnog teksta.
 5. Upravni i neupravni govor. Primjeri informativnog teksta.
 6. Gramatička i leksička analiza teksta II. Primjeri dijaloškog teksta.
 7. Relativne rečenice (veznici i uporaba glagolskog načina). Primjeri argumentativnog teksta.
 8. Funkcije jezika (izražavanje obveze i potrebe). Rad na tekstu ( sažimanja, parafraziranje, prepoznavanje glavnih ideja teksta; semantika ( homonimija, polisemija, antonimija, sinonimija, hiponimija, semantička polja).
 9. Funkcije jezika (izražavanje naredbi, uputa, savjeta). Pisanje službenih pisama.
 10. Funkcije jezika (izražavanje slaganja i neslaganja). Pisanje žalbe.
 11. Gramatička i leksička analiza teksta III. Osobna elektronička pošta.
 12. Imenice i pridjevi (specifičnosti). Jezični registri. Razgovorni jezik. Modizmi i frazemi.
 13. Prilozi. Neverbalni jezik. Načini usmenog izražavanja.
 14. Ponavljanje gradiva (vježbe gramatike i vokabulara).
 15. Ponavljanje gradiva (vježbe gramatike i vokabulara).

Ishodi učenja
 1. Student će pokazati poznavanje španjolskog jezika na način da je kadar spontano i bez napora primijeniti jezik u svim komunikacijskim jezičnim aktivnostima (produktivnim i receptivnim) i u svim područjima privatne i profesionalne djelatnosti.
 2. Student će upotrebljavati morfosintaktičke strukture svojstvene vrsti i funkciji teksta španjolskog jezika koji se prevodi i analitički ih usporediti s drugim rješenjima te ih vrednovati i podržati ili kritički izabrati primjerenije rješenje u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila.
 4. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste.
 5. Student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao.
 6. Student će analizirati jezična obilježja na svim lingvističkim razinama
 7. Student će biti kadar razlikovati ulogu jezika u društvu.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne pisane zadaće i jednu prezentaciju na satu stranog lektora te tri obvezne zadaće na satu domaćeg lektora koji predstavljaju uvjete za pristupanje završnom pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Prisma C1 libro del alumno, libro de ejercicios, Edinumen, Madrid, 2007 (izbor)
 2. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Diccionario práctico de gramática, Edelsa, Madrid, 2005
 3. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Libro de ejercicios, Edelsa, Madrid, 2000.
 4. Matte Bon, F.: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 5. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Edelsa Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 6. Diccionario de sinónimos y antónimos (Vox, Espasa, Ed. SM)
 7. Juan Luis Onieva Morales: Curso básico de redacción, Verbum
 8. RAE Diccionario de la lengua espanola
 9. RAE Nueva gramática de la lengua espanola, Madrid, 2010
Dopunska literatura
 1. Priručnici za pripremu polaganja međunarodno priznatih diploma DELE (razine C1, C2) te priručnici za učenje španjolskog jezika na naprednoj razini

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij