Naziv
Španjolski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
184295
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Tečno i precizno izražavanje, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja španjolskog jezika (stupanj C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike /ZEROJ/). Upoznavanje formalnog stila u pisanju kao priprema studenata za pisanje diplomskog rada i budućih akademskih uradaka.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom. Čitanje s razumijevanjem, prijevod teksta s hrvatskog na španjolski.
 2. Gramatička i leksička analiza teksta I. Obilježja akademskog pismenog izražavanja.
 3. Vježbe proširivanja vokabulara (sinonimi, antonimi, parafraze). Formalni jezik.
 4. Izražavanje prostornih i vremenskih odnosa. Norma i uporaba španjolskog jezika.
 5. Gramatička i leksička analiza teksta II. Norme izdavanja.
 6. Eufemizmi, homonimija. Ortotipografija.
 7. Usklici. bibliografija. Pravilno citiranje.
 8. Izražavanje uzroka, pretpostavke i posljedice (textos analizantes, sintetizantes, paralelos y encuadrados).
 9. Izražavanje namjere i načina. Oblikovanje teksta u praksi: bibliografija.
 10. Izražavanje komparacije. Oblikovanje teksta u praksi: akademsko izražavanje.
 11. Dopusne i suprotne rečenice (sličnosti i razlike). Oblikovanje teksta u praksi: kritika.
 12. Gramatička i leksička analiza teksta III. Prezentacije studenata.
 13. Prezentacije studenata u grupi i individualno na temu turizma, ekonomije, knjjiževnosti, medija, politike.
 14. Prijevod novinskih članaka, književnih tekstova. Analiza grešaka.
 15. Determinativi . Komunikacija u grupi (interakcija).

Ishodi učenja
 1. Student će pokazati poznavanje španjolskog jezika na način da je kadar spontano i bez napora primijeniti jezik u svim komunikacijskim jezičnim aktivnostima (produktivnim i receptivnim) i u svim područjima privatne i profesionalne djelatnosti.
 2. Student će upotrebljavati morfosintaktičke strukture svojstvene vrsti i funkciji teksta španjolskog jezika koji se prevodi i analitički ih usporediti s drugim rješenjima te ih vrednovati i podržati ili kritički izabrati primjerenije rješenje u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao.
 4. Student će biti sposoban u dogovoru s mentorom odrediti temu diplomskog rada, samostalno istraživati primarni i sekundarni korpus, prikupiti podatke te izraditi rad u skladu s ranije usvojenim metodološkim i teorijskim znanjem, a u svrhu doprinosa razvoju struke i znanja u području iz kojega je izrađivao rad.
 5. Student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila.
 6. Student će razviti kognitivne kompetencije.
 7. Student će razlikovati ulogu jezika u društvu.
 8. Student će identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima.
Metode podučavanja
Interaktivno podučavanje, podučavanje razgovorom i samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se i vrednuje aktivno studentovo sudjelovanje u nastavi kroz izvršavanje postavljenih zadataka, obvezne pisane domaće zadaće, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Matte Bon, F.: Gramática comunicativa del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Buitrago, A.: Diccionario de dichos y frases hechas, Edelsa Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 3. Diccionario de sinónimos y antónimos (Vox, Espasa, Ed. SM)
 4. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Diccionario práctico de gramática, Edelsa, Madrid, 2005.
 5. RAE Diccionario de la lengua española
 6. RAE Nueva gramática de la lengua española
 7. Emilio Ridruejo: Manual de lingüística española, Berlin/Boston, De Gruyter, 2019.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij