Naziv
Španjolski jezik V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
40
Šifra
52157
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina ( razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom. Ponavljanje obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik 3 i Španjolski jezik 4.
 2. Složena rečenica – sistematizacija; gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 3. Složena rečenica – sistematizacija; gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura; Sistematizacija (imenica, pridjev).
 4. Obrada teksta I (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 5. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 6. Infinitiv, gerund i particip u zavisnoj rečenici.
 7. Perífrasis verbales gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 8. Perífrasis verbales gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanja gramatičkih struktura; Sistematizacija (član).
 9. Obrada teksta II vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 10. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 11. Upravni i neupravni govor.
 12. Kondicionalna rečenica u neupravnom govoru gramatički zadaci; prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura; Sistematizacija (zamjenice i determinativi).
 13. Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst.
 14. Ponavljanje obrađenog gradiva.
 15. Treća provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 2. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 3. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 4. Student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju).
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne zadaće koje se ocjenjuju i položiti 3 kolokvija koji su uvjeti za pristupanje pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. izbor aktualnih tekstova i vježbi koje priprema izvođač kolegija uz pomoć nositelja
 2. 1. Moreno, C.: Temas de gramática, SGEL, Madrid, 2001. (izbor)
 3. Gálvez, D., Gálvez, N., Quintana, L: Dominio, Edelsa, Madrid, 2007. (izbor)
 4. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2000.
 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 6. RAE Diccionario de la lengua espanola
Dopunska literatura
 1. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 3. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1997.
 4. RAE Nueva gramática de la lengua espanolA. Manual. Madrid, 2010
 5. Moreno, C. Tuts, M.: Curso de perfeccionamiento, SGEL, Madrid, 2000. (izbor)
 6. Coronado, M.L., González, J.G., Zarzalejos, A. : A fondo nivel avanzado, SGEL, Madrid, 2006.
 7. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 8. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 9. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar