Naziv
Španjolski jezik VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
52162
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B2 e elementima C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom. Ponavljanje i sistematizacija obrađenog gradiva u kolegiju Španjolski jezik 5.
 2. Glagoli SER /ESTAR , sistematizacija ; gramatički zadaci, prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 3. Glagoli SER/ESTAR ( specifične uporabe, pasiv); Sistematizacija (osobne zamjenice).
 4. Obrada teksta I( vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 5. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 6. Prijedlozi – ponavljanje i sistematizacija gramatički zadaci, prijevod s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 7. Prijedlozi uz glagole i pridjeve. Sistematizacija (prilozi, veznici).
 8. Prijedlozi u idiomatskim izrazima.
 9. Obrada teksta II vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst).
 10. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 11. Tvorba riječi (složenice, izvedenice).
 12. Frazeologija (fraze i idiomi); skraćenice.
 13. Obrada teksta III (vokabular, sinonimi, antonimi, vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz tekst). Infinitiv, gerund, particip u zavisnoj rečenici.
 14. Gramatičke i leksičke vježbe ( sistematizacija i ponavljanje različitih gramatičkih kategorija).
 15. Ponavljanje obrađenog gradiva. Treća provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
 2. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 3. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 4. Student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne zadaće koje se ocjenjuju i položiti 3 kolokvija koji su uvjeti za pristupanje pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. izbor aktualnih tekstova i vježbi koje će pripremiti izvođač kolegija uz pomoć nositelja
 2. Moreno, C.: Temas de gramática, SGEL, Madrid, 2001.(izbor)
 3. Gálvez, D., Gálvez, N., Quintana, L: Dominio, Edelsa, Madrid, 2007. (izbor)
 4. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2000.
 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 6. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 7. RAE Diccionario de la lengua espanola
Dopunska literatura
 1. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 3. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1997.
 4. RAE Nueva gramática de la lengua espanola. Manual
 5. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001.
 6. Moreno, C. Tuts, M.:Curso de perfeccionamiento, SGEL, Madrid, 2000. (izbor)
 7. Coronado, M.L., González, J.G., Zarzalejos, A. : A fondo nivel avanzado, SGEL, Madrid, 2006.
 8. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 9. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 10. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar