Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78164
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje jednostavne stručne literature na španjolskom jeziku te razvijanje vještine govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i načina rada. Upute za uspješno svladavanje gradiva i obveza koje studente očekuju na kolegiju.
 2. Osnovna pravopisna pravila (izgovor i naglasci). Predstavljanje.
 3. Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Španjolski jezik i kultura zemalja u kojima je on službeni jezik (jednostavan tekst kroz koji provjeravamo osnovna pravopisna pravila).
 4. Gradivo iz udžbenika. Ponavljanje.
 5. Prezent pravilnih glagola. Radi čega učimo španjolski jezik.
 6. Gradivo iz udžbenika - osnovni vokabular vezan uz sveučilišno okruženje. Posvojni pridjevi.
 7. Ponavljanje. Studiranje u Argentini i osnovna obilježja Argentine (tekst iz udžbenika).
 8. Osobni odnosi - vokabular vezan uz obitelj i fizička i karakterna obilježja osoba. Gradivo iz udžbenika.
 9. Glagol "gustar" i njemu slični, oblik i uporaba. Osobne zamjenice - indirektni objekt. Vokabular vezan uz slobodno vrijeme.
 10. Prezent nepravilnih glagola. Oblik i uvježbavanje kroz različite zadatke.
 11. Studiranje u Čileu i osnovna obilježja Čilea (tekst iz udžbenika). Zadaća koja se predaje na Omegu: "Presentarse"
 12. Božićni i novogodišnji običaji u Španjolskoj i zemljama španjolskog govornog područja - tekstovi i zadaci tematski vezani uz običaje kroz koje ponavljamo naučeno gradivo.
 13. Ponavljanje za kolokvij kroz raznovrsne aktivnosti.
 14. Ponavljanje za kolokvij kroz raznovrsne aktivnosti.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Student će moći koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku;
 2. upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama;
 3. čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvensteno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi);
 4. izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala;
 5. prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Stručna literatura i odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2011.
 4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.
 5. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar