Cilj
U ovoj radionici težište rada je na problematici teorijske konceptualizacije magisterija, njegove kompozicije, interpretacije problematike te, na kraju, jezika i stila magisterija. Voditelj Radionice je voditelj specijalističkog usmjerenja, ali u radu sudjeluju prema dogovoru na početku akademske godine sudjeluju i drugi predmetni nastavnici na specijalističkom usmjerenju i suradnici u nastavi na pojedinim predmetima. Rad će najvećim dijelom biti rasprava o praktičnim problemima rada na pisanju magisterija studenata upisanih u Radionicu, komentirano prakticiranje stečenih spoznaja u radu na pojedinim magisterijima te kritička rasprava o silabima i izabranim fragmentima studentskih magistarskih radova.
Sadržaj
 1. Izbor tradicije kritičke refleksije: kakav znanstvenoistraživački rad?
 2. Teorija i kritička refleksija: teorijske paradigme, modeli i koncepti
 3. Izvori i kritika izvora: od povijesne do historiografske činjenice
 4. Autor, tekst, i kontekst u historiografiji
 5. Sinopsis magistarskog rada: postavljanje istraživačkog problema, konceptualizacija istraživačkog pristupa
 6. Sinopsis magistarskog rada: konstrukcija analitičko-interpretativnog modela, prezentacija istraživačkih rezultata
 7. Rekonstruirati prošlost: distinktivne znanstvene tradicije i autorefleksivnost
 8. Historijske interpretacije: implicitne paradigme, perspektivne paradigme, paradigme u užem smislu, eklektičke paradigme
 9. Problem historijske komparacije
 10. Problem multi-/inter- i transdisciplinarnosti u historijskoj znanosti
 11. Inter- i transkulturni pristupi u historijskoj znanosti
 12. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 13. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 14. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 15. Od hipoteze do zaključka u magistarskom radu: apsolvirani rad kao novi početak

Ishodi učenja
 1. Razvijanje umijeća teorijsko-metodološke impostacije istraživačkog problema
 2. Osmišljavanje strukture i sadržaja magistarskog rada
 3. Evaluacija vlastite istraživačke i analitičko-interpretativne prakse
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
 5. demonstrirati profesionalne radne navike i profesionalnu etiku prilikom pisanja diplomskog rata
 6. na temelju kompleksnih informacija napisati jasno strukturirani i koherentni diplomski rad
 7. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 8. prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara te istovremeno oblikovati vlastite argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
Metode podučavanja
Kritička diskusija nastavnika i studenata o problemima konceptualizacije, strukture i forme magistarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Zaključna ocjena iz predmeta je ujedno zaključna ocjena obrane diplomskoga rada

Obavezna literatura
 1. Literatura će se individualno preporučivati ovisno o pojedinačnim temama magistarskih radova.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij