Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
3
Šifra
97428
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Na razini studijskog programa studenti počinju s detaljnijim upoznavanjem formativnih aspekata švedskog društva prilikom kojih razvijaju i jezičnu kompetenciju (uvod u švedski pravni sustav, švedski obrazovni sustav, švedska politika). Uvježbavanje već usvojenih dijelova švedske normativne gramatike.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu. / Grupa A: Uvod u kolegij. Tema: Turizam i putovanja.
 2. Tema: Lag & rätt I, diskusije. Predstavljanje pismenog i usmenog zadatka. / Grupa B: Uvod u kolegij. Tema: Turizam i putovanja.
 3. Tema: Lag & rätt II. O sudskom procesu u Švedskoj. Prikazivanje filma "Internettrakasserier" i diskusija. Predstavljanje tjedne novosti. / Grupa A: Rasprava na temu društvenih mreža. Uvod u temu prava potrošača u Švedskoj, usmeni i pismeni zadatak.
 4. Tema: Lag & rätt III. HBTQ, dječja prava, rodno nasilje. Tjedna novost. / Grupa B: Rasprava na temu društvenih mreža. Uvod u temu prava potrošača u Švedskoj, usmeni i pismeni zadatak.
 5. Blagdan (Uskrs): rok za predaju pismenog rada. / Pismeni zadatak.
 6. Tema: Lag & rätt IV. Usmene prezentacije pismenog rada. Uvod u temu obrazovanja. Tjedna novost. / Grupa A: Tema Uskrs u Švedskoj. Razgovor o pravima potrošača na temelju pročitanog teksta. Usmena izlaganja na temu.
 7. Tema: Utbildning I. "En skola för alla?". Rad na novinskoj vrsti 'insändare' i argumentaciji u tekstu. Tjedna novost. / Grupa B: Tema Uskrs u Švedskoj. Razgovor o pravima potrošača na temelju pročitanog teksta. Usmena izlaganja na temu.
 8. Tema: Utbildning II. Rasprava na temelju pročitanih tekstova. Tjedna novost. Predaja pismenog zadatka. / Grupa A: Optimizam i pesimizam. Razgovor na temelju pročitanog teksta.
 9. Tema: Retorika I. Predstavljanje elemenata govora. Vježbe. Tjedna novost. / Grupa B: Optimizam i pesimizam. Razgovor na temelju pročitanog teksta.
 10. Tema: Retorika II. Usmena izlaganja. Tjedna novost. / Grupa A: 'Networking' i posao I (uvod u temu i vokabular).
 11. Tema: Politika I. O švedskom političkom sustavu. Predstavljanje zadnje usmene zadaće. Tjedna novost. / Grupa B: 'Networking' i posao I (uvod u temu i vokabular).
 12. Tema: Politika II. Rasprave na aktualne političke teme. Tjedna novost. / Grupa A: 'Networking' i posao II (životopisi i molbe).
 13. Tema: Politika III. Rasprave na temu "den tredje statsmakten". / Grupa B: 'Networking' i posao II (životopisi i molbe).
 14. Tema: Politika IV. Zadnja usmena izlaganja. / Grupa A i B: 'Networking' i posao III (intervju za posao).
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će biti sposobni sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o općim temama, kao i o stručnim temama u pojedinim skandinavističkim područjima;
 2. koristeći standardnu varijantu švedskoga jezika, moći ostvariti svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu;
 3. moći razumjeti, protumačiti i kritički promišljati složene tekstove opće tematike te srednje složene tekstove stručne skandinavističke tematike na švedskome standardnom jeziku;
 4. usvojiti znanja o švedskom obrazovnom sustavu od predškolske do tercijarne razine, političkoj situaciji u Švedskoj, organizaciji državne i lokalne vlasti te funkcioniranju pravosudnog sustava;
 5. moći pismeno i usmeno argumentirano kontrastirati hrvatsku i švedsku društvenu zbilju s obzirom na aktualnu društvenu problematiku;
 6. podići gramatičku i komunikacijsku kompetenciju na razini B1.
Metode podučavanja
Usmene i pismene vježbe, seminarski oblik rada, pisanje eseja, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje tijekom semestra i pismeni ispit na kraju.

Obavezna literatura
 1. Fasth, C. – Kannemark, A. (1997). Form i fokus B. Trelleborg: Berlings Skog
 2. Fasth, C. – Kannemark, A. (1998). Form i fokus C. Trelleborg: Berlings Skog
 3. SVT play
 4. vijesti sa švedskog radija
 5. članci iz švedskih novina i publikacija
 6. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2019). Rivstart B1 + B2. Stockholm : Natur och kultur (textbox)
 7. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2019). Rivstart B1 + B2. Stockholm : Natur och kultur (övningsbok)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar