Naziv
Talijanska filmska komedija (III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
50
Šifra
118576
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente Talijanistike s najvažnijim filmskim ostvarenjima u povijesti talijanske filmske komedije. Kolegij nudi presjek povijesti talijanskog filma po desetljećima. Naglasak je na najvažnijim periodima u povijesti kao što su neorealismo rosa, commedia all'italiana, najpoznatiji talijanski glumci, najpoznatiji talijanski redatelji komedija, nove tendencije u talijanskoj filmskoj komediji od 1980-te do danas. Osim povijesnog pregleda, kolegij nudi uvid u recentnu filmsku produkciju.
Sadržaj
 1. Le teorie del comico e dell'umorismo. Inizi della commedia in Italia: dal teatro della rivista al cinema.
 2. Neorealismo rosa (1948-1954):
 3. Totò - il più grande comico italiano
 4. I capolavori della commedia all'italiana I:
 5. I capolavori della commedia all'italiana II:
 6. I capolavori della commedia all'italiana III:
 7. I capolavori della commedia all'italiana IV:
 8. Attore nel cinema comico: Alberto Sordi
 9. Commedia negli anni '80
 10. Commedia negli anni '90
 11. L'eredità della commedia all'italiana nel cinema contemporaneo: Massimo Troisi
 12. L'eredità della commedia all'italiana nel cinema contemporaneo: Roberto Benigni
 13. La nuova commedia I:
 14. La nuova commedia II:
 15. Cinema comico oggi

Ishodi učenja
 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji
 2. nabrojiti, razlikovati i definirati filmske rodove, vrste i žanrove na hrvatskom i talijanskom jeziku
 3. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o filmskim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 4. upotrijebiti znanje o filmskim rodovima, vrstama i žanrova te stilskim figurama u analizi filmova
 5. upoznavanje s vrhunskim filmovima iz povijesti talijanske kinematografije, upoznavanje s analizom filmova te prikazivačkim obrascima i konvencijama tipicnima za filmski jezik, upoznavanje talijanske povijesti, kulture i društva
Metode podučavanja
Metode podučavanja vezane su za podučavanje analize i razumijevanja filma, ali i korištenja audiovizualnih materijala u nastavi. Kod studiranja stranog jezika važno je podučiti studente ne samo jeziku i lingvistici već i kulturološkim i umjetničkim posebnostima područja na kojima se određeni jezik govori. Studenti pogledaju filmove prije dolaska na nastavu, a na nastavi se analiziraju isječci iz filmova u kojima se obraća pozornost na filmski jezik, ali i kulturološke, povijesne i jezične fenomene koji se pojavljuju u filmovima. Tijekom predavanja studenti sudjeluju u diskusijama i dijelovi filmova zajednički se analiziraju. Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na seminarima se posebna pozornost posvećuje tehničkim aspektima filmskog jezika te se zajedno sa studentima analiziraju inserti iz filma i objašnjavaju se osnovni elementi filmskog jezika kao što su montaža, kadrovi, planovi, rakursi, itd. Na predavanjima se uz filmološku analizu više pažnje posvećuje kulturološkoj dimenziji odabranih filmova i autora. Budući da je kolegij namijenjen studentima stranog jezika, jednaka pozornost posvećena je kulturološkim, povijesnim, filmološkim i lingvističkim aspektima.
Metode ocjenjivanja
Kod ocjenjivanja uzimaju se u obzir pohađanje i sudjelovanje u nastavi, seminarski rad i završni usmeni ispit. Za vrijeme trajanja kolegija studenti moraju napisati jedan seminarski rad koji izlažu pred kolegama prije predaje završne pisane verzije. Teme seminarskog rada vezane su za plan i program kolegija. Završna ocjena zbroj je tri ključna faktora u sljedećem omjeru: 50% usmeni ispit, 25% pohađanje nastave i zalaganje na satu (sudjelovanju u diskusijama, izlaganje seminarskog rada, i sl.), 25% pismeni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Canova, Gianni, Neo-com: la nuova commedia italiana, Marsilio, Venezia, 2012
 2. D'Amico, Masolino, La commedia all'italiana: il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, Il Saggiatore, Milano, 2008
 3. Giacovelli, Enrico, La commedia all'italiana, Gremese, Roma, 1995
 4. Grande, Maurizio, La commedia all'italiana, Bulzoni editore, Roma, 2003
Dopunska literatura
 1. Bispuri, Ennio, Totò Principe Clown, Alfredo Guida, Napoli, 1997
 2. Faldini, Franca, Totò: storia di un buffone serissimo, Oscar Mondadori, Milano, 2004
 3. Giacovelli, Enrico, Breve storia del cinema comico in Italia, Lindau, Torino, 2002
 4. Verdone, Mario, Storia del cinema italiano, Newton Compton, Roma, 1995

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar