Naziv
Teaching about the Shoah
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
6
Šifra
170917
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studenta s poviješću i uzrocima Šoa: povijesnim perspektivama o životu Židova prije i za vrijeme Šoa, Šoa u europskom i izraelskom sjećanju te poučavanja o Šoa u 21. stoljeću.

Ovo je kolegij koji je izborni i za studente studija židovstva i za studente povijesti i osposobljava studente sa znanjem i vještinama za pristup proučavanju Šoa, posebno iz perspektive povjesničara.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: Opis kolegija, pregled literature i uvod u metodologiju na temu "Što znamo o Šoa/Holokaustu?"
 2. Jad Vašem: uvod u institucije Jad Vašema, strukturu institucije i njezine ciljeve.
 3. Od 3. do 9. tjedna: Povijesne perspektive o židovskom životu prije i tijekom Šoa/Holokausta. Emancipacija, asimilacija i židovski identitet od prosvjetiteljstva do razdoblja nacizma.
 4. Od modernog antisemitizma do nacističke ideologije.
 5. Struktura židovske zajednice u habsburškom i jugoslavenskom razdoblju na području Hrvatske i u širem geopolitičkom kontekstu.
 6. Od uspona nacističke stranke u Njemačkoj do "Operacije Barbarossa".
 7. Židovska zajednica u Hrvatskoj za vrijeme Šoa/Holokausta.
 8. Šoa/Holokaust i genocid u 21. stoljeću.
 9. 13. Od 13. d 15. tjedna: Podučavanje o Šoa/Holokaustu u 21. stoljeću. Tekst i kontekst: Zašto bismo trebali podučavati o Šoa/Holokaustu?
 10. Šoa/Holokaust kao događaj formiranja sjećanja – koncepti kolektivnog sjećanja.
 11. Komemoracija i sjećanje u postkomunističkim zemljama – koncepti nacionalizacije sjećanja.
 12. Šoa/Holokaust u izraelskom kolektivnom sjećanju.
 13. Od 13. do 14. tjedna: Podučavanje o Šoa/Holokaustu u 21. stoljeću Tekst i kontekst: Zašto bismo trebali podučavati o Shoahu/holokaustu?
 14. Kako možemo poučavati u višeperspektivnom pristupu? Poučavanje o izborima.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. samostalno analizirati i objasniti složenost židovskih društava, kultura i identiteta od razdoblja židovskog prosvjetiteljstva i emancipacije do nacističke ere
 2. razumjeti kako su se razvili moderni antisemitizam i nacistička ideologija
 3. objasniti sličnosti i razlike između Šoa i kasnijih genocida
 4. upoznati se sa Šoa u europskom i izraelskom sjećanju
 5. upoznati se s obilježavanjem i sjećanjem na Šoa u postkomunističkim zemljama
 6. upoznati se s podučavanjem o Šoa/Holokaustu u 21. stoljeću
 7. objasnite zašto bismo trebali podučavati Šoa i kako možemo podučavati u interdisciplinarnom pristupu
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja. Raspravljanje i razgovor sa studentima. Analiza primarnih i sekundarnih izvora. Predavanja u kombinaciji sa seminarom i terenskom nastavom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta i aktivno sudjelovanje u nastavi; završni pismeni ispit.

Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Assmann, Jan and John Czaplicka. Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique No. 65, Cultural History/Cultural Studies (Spring - Summer, 1995), pp. 125-133.
 2. Bauer, Yehuda. Rethinking the Holocaust. Yale University Press; New edition (2002)
 3. Bauer, Yehuda. The Holocaust and Genocide Today. (http://www.yadvashem.org/yv/en/education/international_projects/chairmanship/yehuda_bauer_genocide_today.pdf)
 4. Browning, Christopher R. The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942 (2004)
 5. Cesarani, David. Final Solution: The Fate of the Jews 1933−1949. London: Macmillan, 2016
 6. Friedländer, Saul. Nazi Germany and the Jews : Volume 1: The Years of Persecution 1933-1939 (1998); Volume 2: Nazi Germany and the Jews 1939-1945: The Years of Extermination. Harper Collins (2007)
 7. Gutman, Israel, Gutman, Yisrael, and Berenbaum, Michael, eds. Anatomy of the Auschwitz death camp (1994)
 8. Hilberg, Raul. Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe 1933-1945, (1992)
 9. Himka, John-Paul and Joanna Beata Michlic, eds. Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe. Lincoln: University of Nebraska Press (2013)
 10. Kershaw, Ian, The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation (2000)
 11. Longerich, Peter. Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford: University Press (2010)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar