Naziv
Tečaj latinskoga jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
2
Šifra
132034
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Poznavanje i praktična primjena osnova latinske gramatike i sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.
Sadržaj
 1. uvodni sat
 2. glasovni sustav, pismo, izgovor i naglasak
 3. morfologija - vrste riječi, gramatičke kategorije
 4. imenice 1. i 2. deklinacije; prezent 1. i 2. konjugacije
 5. pridjevi 1. i 2. deklinacije
 6. imenice 3. deklinacije
 7. pridjevi 3. deklinacije; prezent 3., 3-io, i 4. konjugacije
 8. imenice 4. i 5. deklinacije, prezent glagola »esse«
 9. komparacija pridjeva
 10. tvorba i komparacija priloga
 11. zamjenice – osobne, posvojne, povratna i povratno-posvojna
 12. zamjenice – pokazne, upitne, odnosna
 13. neodređene zamjenice i zamjenički pridjevi
 14. brojevi
 15. sinteza i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. ispravno pročitati latinski tekst
 2. prepoznati morfološke kategorije u latinskom jeziku
 3. odrediti funkcije riječi u rečenicama
 4. prevesti jednostavnije tekstove
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; tumačenje gramatičkih cjelina te primjena i uvježbavanje obrađenog gradiva na zadacima i kraćim tekstovima; korištenje računala i projektora prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra (45 min).

Obavezna literatura
 1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Elementa Latina, Zagreb: Školska knjiga
 2. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 3. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar