Naziv
Tečaj makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
37558
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, učenje ćirilice uz osnovni vokabular
 2. Ponavljanje ćirilice, pozdravi, glagol biti
 3. Osobitosti pojedinih glasova, vježbanje glagola biti
 4. Glasovne promjene, vježbe
 5. Nacionalnosti, vježbe gl. biti uz nacionalnosti
 6. Prezent glagola, vježbanje prezenta
 7. Iznimke u naglascima, futur, modalni glagoli, vježbe glagola
 8. Kolokvij, vježbe naglasaka i glagola
 9. Naglasne cjeline, vježbe naglasnih cjelina
 10. Množina imenica
 11. Vježbanje množine imenica
 12. Vježbanje glagola, množine imenica i naglasnih cjelina
 13. Uvod u član uz osobne, pokazne i posvojne zamjenice
 14. Vježbanje člana uz množinu imenica i glagole, te naglaske
 15. Ponavljanje gradiva prije ispita

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makedonskoga jezika
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku
 3. usmeno i pismeno komunicirati na makedonskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
 4. prepoznati sličnosti i razlike između makedonskog i hrvatskog jezika
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
 2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
 3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", 'Prosvetno delo'' , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar