Naziv
Tečaj slovenskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
37563
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i s osnovama funkcionalne sinteze. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Uvod i upoznavanje, popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i s literaturomPojam slovenskog jezika i slovenski standardni jezikGrafijski sustav slovenskog književnog jezika (abeceda)Osnovne skupine fonema: samoglasnici i suglasniciNaglasno mjesto i naglasne oznake; akcenatske vježbePoluglas (izgovor, položaj, redukcija)
 2. Suglasnici v i l (zapisivanje i izgovor)Izgovor suglasničkih skupova lj i njPredmetci v in uIzgovor prijedloga s/z, k/h, vVježbe zapisivanja i izgovora suglasnika
 3. Ponavljanje i utvrđivanje.Akcenatske vježbe na razini riječi i rečenice.
 4. Pregled gramatičkoga sustava slovenskoga jezika.Osnove morfološkoga sustava.
 5. Tema: 1. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: predstavljanje, upoznavanje, opis ljudi.
 6. Gramatičke strukture: glagolska vremena (prezent), zamjenice (osobne), padeži (nominativ).
 7. Gramatičke strukture: padeži (genitiv), prilozi.
 8. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: vrijeme i godišnja doba
 9. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: kalendar događaja i priredaba, praznici i slavlja.
 10. Gramatičke strukture: glavni i redni brojevi (izražavanje datuma), glagolska vremena (futur, perfekt).
 11. Konverzacijske vježbe
 12. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis mjesta.
 13. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis puta.
 14. Gramatičke strukture: zamjenica (posvojna), prilozi, prijedložni padežni izrazi.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. govorno i pisano komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
 4. prepoznati sličnosti i razlike između slovenskog i hrvatskog jezika
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, kolokviji tijekom nastave, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. I. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2013.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. "Slovenski pravopis", Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič: "Slovenska slovnica", Maribor 2004.
 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
 4. www.fran.si
 5. www.slovenscina.eu

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar