Naziv
Temelji indijske civilizacije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
2
Šifra
35950
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj
 1. Duhovna klima u Indiji krajem upanišadskog razdoblja
 2. Pregled duhovnih pokreta koji se otklanjaju od uobičajenog vedskog svjetonazora
 3. Buddhin životopis
 4. Osnovno buddhističko učenje
 5. Stvaranje i podjela buddhističkog pālijskog kanona
 6. Raskoli unutar buddhizma i podjela na dvije glavne grana hinayānu i mahāyānu
 7. Osnovne karakteristike mahayanskog buddhizma
 8. Osnovne postavke đinizma
 9. Nastanak hinduizma i njegov odnos prema vedskoj tradiciji
 10. Svete knjige hinduizma
 11. Hinduistička božanstva i njihove osnovne karakteristike
 12. Hinduistička božanstva i njihove osnovne karakteristike
 13. Podjela života na životna razdoblja
 14. Ortodoksni hinduizam – pravne norme, obredi, životni ciljevi
 15. Pregled drugih religija na indijskom potkontinentu

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne pojmove buddhističke kulture i religije, te poslijevedske brahmanističke kulture i religije.
 2. Student će moći opisati rani povijesni razvoj buddhizma, đinizma i poslijevedskoga brahmanizma.
 3. Student će moći prepoznati a zatim i objasniti osobitosti hinayanskoga, mahayanskoga i tantričkoga buddhizma.
 4. Student će moći prosuditi koji je bio značaj i važnost buddhizma, đinizma i brahmanizma za klasičnu indijsku kulturu.
 5. Student će moći procijeniti utjecaj buddhizma, đinizma i brahmanizma na religijsku, kulturnu i socijalnu sliku suvremene Indije.
 6. Student će moći opisati razvoj i osnovne postavke hinduizma
 7. Student će moći navesti glavna hinduistička božanstva i osnovne svete tekstove
 8. Student će moći nabrojati sve religije koje su nastale na indijskom potkontinentu i one koje na njemu postoje, ali nisu na njemu nastale.
Metode podučavanja
Predavanja uz prezentacije i povremene video-materijale u obliku kraćih filmova o pojedinim temama.
Metode ocjenjivanja
Usmeno ispitivanje studenata na ispitu na kraju semestra. Student se ocjenjuje brojčanom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. Basham, A. L. (1954., pretisci do danas), "The Wonder that was India. A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims", New York.
 2. Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb. (osobito uvodna poglavlja u pojedina razdoblja i područja književnosti)
Dopunska literatura
 1. Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. New York: Cambridge University Press, 2013.
 2. Schumann, H. W. (1973). Buddhism: an outline of its teachings and schools. London: Rider.
 3. Dandekar, R. N. (1979). Insights into Hinduism. Delhi. Ajanta Publications.
 4. Zaehner, Robert C. Hinduism. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar