Naziv
Temelji kognitivne lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51690
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama kognitivne lingvistike koji je danas jedan od vodećih funkcionalnih poststrukturalističkih pravaca u lingvistici i koji je danas zajednički nazivnik mnogim raznorodnim, ali opet bliskim pristupima jeziku. Studente se upoznaje s s temeljnim pitanjima o odnosu jezika, uma, mišljenja te važnosti kulture u razumijevanju i tumačenju jezičnih struktura.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Sprega jezika, kategorizacije, kulture i društva
 3. Temeljne postavke kognitivne lingvistike: odnos prema TG gramatici i strukturalizmu
 4. Mjesto kognitivne lingvistike unutar kognitivne znanosti
 5. Utjelovljeni um u lingvistici
 6. Razvoj Američke lingvistike – sveza antropologije i lingvistike
 7. Kategorije i njihova načela strukturiranja
 8. Modeli prototipne organizacije kategorija
 9. Polisemija – enciklopedijski podaci kao sastavni dio leksičke strukture
 10. Sprega jezičnog i enciklopedijskog znanja:Fillmore (prizori i okviri) predodžbene sheme, konstruiranje značenja, perspektiva
 11. Strukture ljudskoga znanja: Profil, baza, domene, matriks
 12. Strukture ljudskoga znanja II: idealizirani kognitivni modeli
 13. Hijerarhijski (vertikalni) ustroj koncepata: Sheme i instance
 14. Konceptualne metafore: metafore i konceptualizacija emocija
 15. rezervni termin za neku od tema

Ishodi učenja
 1. Stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim kognitivnolingvističkimpitanjima
 2. Samostalno oblikovati zaključke o mjestu KL u odnosu na ostale lingvističkih disciplina.
 3. Nabrojiti temeljne pojmove kognitivne lingvistike
 4. Obrazložiti temeljne postavke o odnosu uma, jezika i mišljenja unutar KL.
 5. Obrazložiti odnos KL spram formalnih pristupa, nativizma i racionalističkih postavki u filozofiji
 6. Obrazložiti važnost jezičnih proučavanja (lingvistike) unutar kognitivne znanosti.
 7. Obrazložiti svezu temeljnih kognitivnih mehanizama i jezičnih struktura.
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, vježbe na odabranim primjerima
Metode ocjenjivanja
kolokviji (pismeni), ispit (usmeni), seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Lakoff, Georges. 1987. Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About Mind. Chicago: University of Chicago Press
 2. Langacker, Ronald, W. 1987 Foundations of Cognitive Grammar. Stanford: Stanford University Press.
 3. Raffaelli; Ida. 2009. Značenje kroz vrijeme: Poglavlja iz dijakronijske semantike. Zagreb: Disput
 4. Taylor; John R. 2003. Cognitive Grammar. New York : Oxford University Press
 5. Žic-Fuchs; Milena.1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: SOL
 6. Žic-Fuchs, Milena. 2009, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Globus
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar