Naziv
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
66333
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u poetičkom opisu žanrova te stvaranje metodološke kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Osposobljenost i savladanost teme očitovat će se i izradom seminarskih radova u okviru teme kolegija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
 2. Pojmovno određenje. Terminologija. Predaja kao transmisija.
 3. Kategorije rodova i vrsta u usmenoj književnosti. (Za treći tjedan treba pročitati : Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb - Ante Stamać), Zagreb, 1986.
 4. Lirika. (Za 4. tjedan treba pročitati: Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996., edicija SHK.; (predgovor i odabrane primjere).
 5. Bugaršćice
 6. Epska pjesma.(Za 6. tjedan treba pročitati Usmene epske pjesme (priredio Davor Dukić) Zagreb, 2004.; predgovor i odabrane primjere)
 7. Priče. Bajka.(Za 7. tjedan treba pročitati: Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.; predgovor i odabrane primjere)
 8. Predaja. Legenda.
 9. Basna. Šala i anegdota. Kategorija švanka.
 10. Usmena drama (folklorno kazalište).(Za 10. tjedan treba pročitati: Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.; predgovor i odabrane primjere)
 11. Retorički oblici.
 12. Sitni oblici.(Za 12. tjedan treba pročitati: Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.; predgovor i odabrani primjeri)
 13. Novofolklorni oblici.
 14. Kontekstualni aspekti usmene književnosti
 15. Analiza seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove usmene književnosti.
 2. Analizirati, interpretirati i kritički vrednovati tekstove hrvatske usmene književnosti.
 3. Pravilno tumačiti i poetički opisati žanrove hrvatske usmene književnosti.
 4. Usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe usmenoj književnosti.
 5. Osmisliti i samostalno, nakon seminarskih vježbi, izraditi plan terenskoga istraživanja (definirati punktove istraživanja, pronaći kazivače i kazivačice, definirati teorijska polazišta istraživanja).
 6. Primijeniti stečena znanja u približavanju sadržaja hrvatske usmene književnosti učenicima u okviru školske nastave hrvatskoga jezika i književnosti.
 7. Prapoznati i analizirati pojave suvremenih oblika folklora i povezati ih s tradicionalnim oblicima usmene književnosti.
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Seminarske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stipe Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 2. Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996.
 3. Usmene epske pjesme I. i II. (priredio Davor Dukić), Zagreb, 2004.
 4. Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.
 5. Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.
 6. Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.
 7. Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb – Ante Stamać), Globus, Zagreb, 1986.
 8. Maja Bošković-Stulli - Divna Zečević, Usmena i pučka književnost, PHK knj.1, Liber _ Mladost, Zagreb, 1978.
 9. Vladimir Prop (Propp), Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982.
 10. Eric A. Havelock, Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas, AGM, Zagreb 2003.
 11. Stipe Botica, Povijest hrvatske usmene književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2013.
 12. Evelina Rudan, Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja, Hrvatska sveučilišna naklada, Povijesni i pomorski muzej Istre, Zagreb, 2016.
Dopunska literatura
 1. Banov-Depope, Estela, Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja, Rijeka, 2000.
 2. Stipe Botica. Biserno uresje. Izbor iz hrvatske usmene ljubavne lirike, Mladost, Zagreb, 1990. (ili izd. iz 1993. i 1998.)
 3. Maja Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika, Zagreb, 1991.
 4. Simona Delić, Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi. Zagreb. 2001.
 5. Olinko Delorko, Zanemareno blago, Zagreb, 1979.
 6. Davor Dukić, Zmaj, junak, vila. Antologija usmene epike iz Dalmacije, Split, 1992.
 7. Lirske narodne pjesme (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 23, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 8. Epske narodne pjesme I (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 24, Matica hrvatska - Zora, Zagreb, 1964.
 9. Epske narodne pjesme II (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj.25, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1964.
 10. Narodne pripovijetke (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj. 26, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 11. Narodne drame, poslovice i zagonetke (priredio Nikola Bonifačić Rožin, PSHK knj.27, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 12. Tanja Perić-Polonijo, Tanahna galija. Antologija usmene lirike iz Dalmacije, Split, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar