Naziv
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
66333
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u poetičkom opisu žanrova te stvaranje metodoloških kompetencija u njihovu poručavanju što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Osposobljenost i savladanost teme očitovat će se i izradom temeljita prikaza izabrane jedinice iz teorijske literature i njezina predstavljanja u pisanom i usmenom obliku.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
 2. Pojmovno određenje. Terminologija. Predaja kao transmisija.
 3. Kategorije rodova i vrsta u usmenoj književnosti. Za treći tjedan treba pročitati: Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb – Ante Stamać), Zagreb, 1986).
 4. Lirika. Za četvrti tjedan treba pročitati: Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996, edicija SHK (predgovor i odabrani primjeri).
 5. Bugaršćice
 6. Epska pjesma. Za 6. tjedan treba pročitati: Usmene epske pjesme (priredio Davor Dukić) Zagreb, 2004. (predgovor i odabrani primjeri).
 7. Priče. Bajka. Za 7. tjedan treba pročitati: Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997. (predgovor i odabrani primjeri).
 8. Predaja. Legenda.
 9. Basna. Šala i anegdota. Kategorija švanka.
 10. Usmena drama (folklorno kazalište). Za 10. tjedan treba pročitati: Folklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), Zagreb, 1996. (predgovor i odabrani primjeri).
 11. Usmenoretorički oblici.
 12. Sitni oblici. Za 12. tjedan treba pročitati: Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996. (predgovor i odabrani primjeri).
 13. Novofolklorni oblici.
 14. Kontekstualni aspekti usmene književnosti.
 15. Analiza seminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske usmene književnosti te analizirati temeljne usmenoknjiževne tekstove
 2. analizirati, interpretirati i kritički vrednovati tekstove hrvatske usmene književnosti
 3. pravilno tumačiti i poetički opisati žanrove hrvatske usmene književnosti
 4. usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe usmenoj književnosti
 5. osmisliti i samostalno, nakon seminarskih vježbi, izraditi plan terenskoga istraživanja (definirati punktove istraživanja, pronaći kazivače i kazivačice, definirati teorijska polazišta istraživanja)
 6. primijeniti stečena znanja u približavanju sadržaja hrvatske usmene književnosti učenicima u okviru školske nastave hrvatskoga jezika i književnosti
 7. analizirati i interpretirati pojave suvremenih oblika folklora i povezati ih s tradicionalnim oblicima usmene književnosti
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje. Suradnički rad u grupi (5 – 6 članova grupe). Suradnički rad u paru (istraživanje manjih zadataka i njihovo izlaganje). Problemska nastava.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stipe Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 2. Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996.
 3. Usmene epske pjesme I. i II. (priredio Davor Dukić), Zagreb, 2004.
 4. Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.
 5. Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.
 6. Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.
 7. Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb – Ante Stamać), Globus, Zagreb, 1986.
 8. Maja Bošković-Stulli - Divna Zečević, Usmena i pučka književnost, PHK knj.1, Liber _ Mladost, Zagreb, 1978.
 9. Vladimir Prop (Propp), Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982.
 10. Eric A. Havelock, Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas, AGM, Zagreb 2003.
 11. Stipe Botica, Povijest hrvatske usmene književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2013.
 12. Evelina Rudan, Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja, Hrvatska sveučilišna naklada, Povijesni i pomorski muzej Istre, Zagreb, 2016.
Dopunska literatura
 1. Banov-Depope, Estela, Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja, Rijeka, 2000.
 2. Stipe Botica. Biserno uresje. Izbor iz hrvatske usmene ljubavne lirike, Mladost, Zagreb, 1990. (ili izd. iz 1993. i 1998.)
 3. Maja Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika, Zagreb, 1991.
 4. Simona Delić, Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi. Zagreb. 2001.
 5. Olinko Delorko, Zanemareno blago, Zagreb, 1979.
 6. Davor Dukić, Zmaj, junak, vila. Antologija usmene epike iz Dalmacije, Split, 1992.
 7. Lirske narodne pjesme (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 23, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 8. Epske narodne pjesme I (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 24, Matica hrvatska - Zora, Zagreb, 1964.
 9. Epske narodne pjesme II (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj.25, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1964.
 10. Narodne pripovijetke (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj. 26, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 11. Narodne drame, poslovice i zagonetke (priredio Nikola Bonifačić Rožin, PSHK knj.27, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 12. Tanja Perić-Polonijo, Tanahna galija. Antologija usmene lirike iz Dalmacije, Split, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar