Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
117838
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
45

Cilj
Upoznavanje s glavnim definicijama i osnovama teorije prevođenja tekstova. Teoretski principi realiziraju se u praktičnom radu, odnosno u prevođenju teksta uz postupno razvijanje prevodilačkih vještina. Cilj je kolegija razviti kod studenata znanja te praktično ovladavanje prevodilačkom djelatnošću.

Rad na prevođenju tekstova odvija se s naglaskom na kulturi materinskoga jezika, poznavanju stranoga jezika, uz praktičan rad na prevođenju teksta te njegovoj pripremi za publikaciju.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prevođenja, povijesni aspekt, prevoditeljska etika.
 2. Vrste prevođenja, alati i resursi u prevođenju.
 3. Suvremeni pristupi prevođenju. Funkcionalistički pristupi prevođenju, teorija skoposa. Deskriptivna znanost o prevođenju. Pomaci i strategije.
 4. Etape prevodilačkoga procesa. Prijevod i dvojezičnost. Kontekst originala i kontekst prijevoda.
 5. Prijevodna ekvivalencija. Vrste ekvivalencije.
 6. Kulturne reference, problem realija; transkripcija, transliteracija.
 7. Prevođenje frazeologije. Idiomi. Poslovice, ustaljeni izrazi.
 8. Karakteristične osobitosti ukrajinskog jezika prema hrvatskom. Međusobna uvjetovanost sintaktičkih i leksiko-semantičkih pretvorbi u prevođenju. Leksiko-gramatički aspekt prevođenja (prevođenje glagolskih pridjeva, pasivnih oblika…).
 9. Prijevod geografskih naziva, vlastitih imena, emocionalno-ekspresivnih jedinica, terminologije. Problem prijevoda srodnih jezika, slavenske analogije i kontrastiranja, homonimijske forme.
 10. Strojno prevođenje. Mogućnosti, etape rada, uređivanje, izbor varijanata, usporedba s originalom.
 11. Prevođenje znanstvenih i stručnih tekstova.
 12. Književno prevođenje.
 13. Usmeno prevođenje.
 14. Audiovizualno prevođenje.
 15. Završno predavanje.

Ishodi učenja
 1. kritički vrednovati prijevod tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 2. kritički primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 3. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 4. objasniti teorijske i primijenjene aspekte znanosti o prevođenju
 5. suraðivati sa strucnjacima iz istog podrucja u svrhu razvoja struke, razmjene novih spoznaja i unapreðivanja vlastitog rada
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ladmiral, J.R. 2007. Kako prevoditi: Teoremi za prevođenje , Zagreb: Politička kultura.
 2. Koptilov, V. 2003. Teorija i praktyka perekladu: navčal’nyj posibnyk. Kyjiv: Junivers
 3. Striha M. 2006. Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: miž literaturoju i nacijetvorennjam. Kyjiv: Naš čas.
 4. Gavryliv T. 2005. Tekst miž kul’turamy. Perekladoznavči studiji. Kyjiv: Krytyka.
Dopunska literatura
 1. Ukrajinska lirika. 1998. Prevela i priredila Antica Menac. Zagreb: Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij