Naziv
Teorija jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
35958
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će ovladati glavnim jezikoslovnim pojmovima i jezikoslovnim teorijama i pravcima kako bi bili pripremljeni za druge jezikoslovne predmeta; bit će sposobni uočavati različitosti u jezikoslovnim, posebno hrvatskim gramatičkim opisima koje proizlaze iz različitih pristupa i stavova o jeziku
Sadržaj
 1. Uvod. Jezik kao semiotički sustav. Komunikacija.
 2. Lingvistika i njezine discipline/interdisciplinarnost.
 3. Fonetika.
 4. Fonologija.
 5. Morfologija.
 6. Sintaksa I.
 7. Sintaksa II.
 8. Lingvistika teksta.
 9. Semiotika I.
 10. Semiotika II.
 11. Semantika I.
 12. Semantika II.
 13. Pragmalingvistika.
 14. Komunikacija i društvo.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika.
 3. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika.
 4. Kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 5. Primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 6. Prepoznati, kritički analizirati i tumačiti različita jezikoslovna obilježja tekstova
 7. Preispitati i ocijeniti vlastito ovladavanje jezikom i stavove prema jezicima
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, usporedna analiza različitih odrednica i opisa u jeziku, rješavanje i analiziranje zadanih jezikoslovnih problema, pojedinačni i grupni rad na zadatcima, analiza seminarskih radova i usmenih izlaganja studenata
Metode ocjenjivanja
Usmena izlaganja, sudjelovanje u raspravama, kolokviji ili pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi i sur. (2003) Uvod u lingvistiku, Zagreb, Školska knjiga, 9-52, 75-154, 191-246.
 2. Jelaska, Z. (2004) Fonološki opisi hrvatskoga jezika, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 5-26, 61-79.
 3. Jelaska, Z. i sur. (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, HSN, 11-63.
 4. Katičić, R. (1992) Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, Školska knjiga, 7-75.
 5. Matasović, R. (2000) Uvod u poredbenu lingvistiku, Zagreb, Matica hrvatska, 1-91, 119-132, 141-145, 233-256.
 6. Trask, R.L (2005) Temeljni lingvistički pojmovi, Zagreb, Školska knjiga
 7. Tabakowska, E. (2005) Gramatika i predočavanje, Zagreb, FFpress.
Dopunska literatura
 1. Aitchison, J. (2003) Linguistics, Teach yourself, London, Hodder & Stoughton, 1-230.
 2. Glovacki-Bernardi (2004) O tekstu, Zagreb, Školska knjiga, 1-83.
 3. Jelaska, Z. (2007) Teorijski okviri jezikoslovnomu znanju u novom nastavnom programu hrvatskoga jezika za osnovnu školu u Češi, M. i Barbaroša-Šikić, M. (ur.) Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika, Zagreb: AZZO
 4. Katičić, R. (1971) Jezikoslovni ogledi, Zagreb, Školska knjiga, str. 5-65, 121-131.
 5. Silić, J. (1984) Od rečenice do teksta, Zagreb.
 6. Škiljan, D. (1980) Pogled u lingvistiku (ili kasnija izdanja) Zagreb, Školska knjiga, 20-91.
 7. Poole, S.C. (1999) An Introduction to Linguistics, Hampshire i London, MacMillan Press, 1-185.
 8. Widdowson, H. G.(2000) Linguistics, Oxford, Oxford University Press, 132.
 9. Yule, G. (2003) The study of language, Cambirdge, Cambridge University Press, 1-253
 10. Milena Žic Fuchs (1990) Kognitivna semantika: konceptualno prototipne teoretske postavke. Zagreb, SOL 10/11, 95-106.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar