Cilj
Provjera znanja i kompetencije samostalnog istraživanja.
Provjera stečenih znanja o francuskoj književnosti, književnoj teoriji, kritici, lingvistici, traduktologiji, didaktici.
Provjera stečenih znanja i izražavanja na francuskom jeziku.
Provjera svladanosti temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za problem, s obzirom na različite razine opisa.
Provjera vladanja problematiziranjem i metajezikom te provjera samostalnog izražavanja i strukturiranja teksta na francuskom jeziku.
Sadržaj
 1. Tekst na francuskom iz zadane teme (opseg određen programom studija).
 2. Određivanje teme rada pod vodstvom mentora.
 3. Izrada okvirnog plana pismenog rada na francuskom jeziku.
 4. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 5. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa.
 6. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 7. Sastavljanje koncepta rada. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa i koncepta rada.
 8. Izrada stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
 9. Izrada stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju. Mentorsko vodstvo u poboljšavanju i dovršavanju rada.
 10. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju.
 11. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja prikljupljenih proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na diplomskom studiju. Završne konzultacije s mentorom.
 12. Dovršavanje izrade stručnog rada.
 13. Priprema za prikazivanje i vrednovanje rezultata istraživanja na obrani diplomskog rada
 14. Priprema usmene prezentacije stručnog rada.
 15. Usmena prezentacija i obrana rada na francuskome jeziku pred stručnim povjerenstvom za ocjenu diplomskoga rada.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste.
 2. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja.
 3. Student će moći obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši.
 4. Student će moći samostalno odrediti predmet istraživanja te preuzeti odgovornost za izvršenje zadataka te za adekvatno predstavljanje rezultata istraživanja.
 5. Student će biti sposoban u dogovoru s mentorom odrediti temu diplomskog rada, samostalno istraživati primarni i sekundarni korpus, prikupiti podatke te izraditi rad u skladu s ranije usvojenim metodološkim i teorijskim znanjem, a u svrhu doprinosa razvoju struke i znanja u području iz kojega je izrađivao rad.
 6. Student će biti sposoban protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 7. Student će biti sposoban isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta (seminarski i diplomski rad) na francuskom jeziku u kojima će student integrirati znanja i prilagoditi se akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 8. Student će moći zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama te ih kritičkih prosuđivati.
Metode podučavanja
Određene programom studija i konzultacijama s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se originalnost obrade problema, opseg istraživanja (bibliografija), vladanje francuskim jezikom.

Obavezna literatura
 1. Određena opsegom studija i problemom. The scope of bibliography is determined in accordance with the curriculum and with the professional paper's topic.
Dopunska literatura
 1. određena opsegom studija i problemom

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij