Naziv
Teorije svakodnevice
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
118213
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ciljevi su predmeta definirati i analizirati mikrorazinske i makrorazinske strukture svakodnevnog života u suvremenom globalnom društvu i objasniti važnost njezinih proučavanja u kontekstu životnih uvjeta društvenih aktera. Kolegij pristupa znanstvenom proučavanju fenomena svakidašnjice iz interdisciplinarne perspektive, povezujući u svoj epistemološki opus antropološke, sociološke, filozofske, povijesne, lingvističke i ostale srodne humanističke i društveno znanstvene discipline, s ciljem uspoređivanja i kritičkoga promišljanja mjesta, uloge i značaja karakterističnih pojavnosti svakodnevnog života u socijalnoj konstrukciji realnosti. Namjera je predmeta objasniti neke od glavnih teorijskih i analitičkih pristupa proučavanju fenomena svakodnevnog života, osposobiti studente/studentice za definiranje i kritičku analizu socijalnih pojavnosti, zakonitosti, rituala i rutina koje konstruiraju realnost društvene svakodnevice i problemski ih približiti ključnom analitičkom pitanju u tom kontekstu: kako se znanstveno relevantno suočiti s najširom paletom naših svakidašnjih aktivnosti?
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i njegovo predstavljanje. Uvod u seminar, predstavljanje tema, literature i studentskih obaveza vezanih uz kolegij.
 2. Definiranje osnovne terminologije, problemskih motiva i ključnih koncepta vezanih uz analizu fenomena svakodnevnog života.
 3. Disciplinarni pristupi proučavanjima svakodnevnog života (sociologija, antropologija, filozofija, povijest…).
 4. Metodološki pristupi proučavanju fenomena svakodnevnog života. Etnometodologija Harolda Garfinkela i sociološki interakcionizam Ervinga Gofmana.
 5. Povijesni pregled osnovnih ideja i teza vezanih uz teorijske analize svakodnevice I. Fragmenti svakodnevnog života Georga Simmela.
 6. Povijesni pregled osnovnih ideja i teza vezanih uz teorijske analize svakodnevice II. Dijalektika svakodnevnog života Henrija Lefebvrea.
 7. Povijesni pregled osnovnih ideja i teza vezanih uz teorijske analize svakodnevice III. Situacionistička internacionala i spektakularizacija svakodnevnog života.
 8. Povijesni pregled osnovnih ideja i teza vezanih uz teorijske analize svakodnevice IV. Poetika svakodnevnog života Michela de Certeaua.
 9. Povijesni pregled osnovnih ideja i teza vezanih uz teorijske analize svakodnevice V. „Prisluškivanje“ svakodnevice Michela Maffesolija.
 10. Klasni ukusi, životni stilovi i koncept habitusa Pierra Bourdieua.
 11. Racionalnost, etika i svakodnevni život u radu Agnes Heller.
 12. Svakodnevni život i utopije.
 13. Zaključna razmatranja tema obrađenih na kolegiju.
 14. Kolokvij I.
 15. Kolokvij II.

Ishodi učenja
 1. Kolegij “Teorije svakodnevice“ doprinijet će daljnjem razvoju analitičkih kompetencija studenata u istraživanjima konvergencija svakodnevnih mikrosvjetova, društvenih i kulturnih habitusa osobnog svijeta, pogleda na različite stilizacije svakodnevice, na modele oblikovanja urbanih stilskih plemena, svakodnevne mitove i pop vjerovanja, ideologije prehrane i identitetske performativne igre...
Metode podučavanja
Predavanja, grupno interaktivno zajedničko čitanje i kritičko interpretiranje zadanih seminarskih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji na bazi prethodno zadanih i pročitanih seminarskih tekstova.

Obavezna literatura
 1. Michael E. Gardiner, Critiques of Everyday Life, Routledge, London & New York, 2000.
 2. Ben Highmore, Everyday Life and Cultural Theory, Routledge, London & New York, 2002.
Dopunska literatura
 1. Michel de Certeau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb, 2003.
 2. Guy Debord, Društvo spektakla & Komentari Društvu spektakla, Arkzin, Zagreb, 1999.
 3. Henri Lefebvre, Kritika svakidašnjeg života, Naprijed, Zagreb, 1988.
 4. Ivana Spasić, Sociologije svakodnevnog života, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar