Cilj
Cilj terenske nastave je omogućiti da studenti nastave razvijati terenske kompetencije i savladavati tehnike arheološkog iskopavanja te vođenja suvremene terenske dokumentacije te da primijene stečena teorijska znanja u praktičnom radu.
Sadržaj
 1. Terenski rad
 2. Terenski rad
 3. Terenski rad
 4. Terenski rad
 5. Terenski rad
 6. Terenski rad
 7. Terenski rad
 8. Terenski rad
 9. Terenski rad
 10. Terenski rad
 11. Terenski rad
 12. Terenski rad
 13. Terenski rad
 14. Terenski rad
 15. Terenski rad

Ishodi učenja
 1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
 2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
 3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
 4. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
 5. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
 6. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
 7. Prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 8. Moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 9. Uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 10. Moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
Metode podučavanja
Terenska nastava. Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika i obrazaca. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu. Po završetku terenskog rada student je obavezan predati obrasce potpisane od strane voditelja istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Panagiotis (Takis) Karkanas & Paul Goldberg: Reconstructing Archaeological Sites. Understanding the Geoarchaeological Matrx, Wiley Blackwell, Oxford, 2019.
 2. Maschner, H. & Chippindale, C. Handbook of Archaeological methods, Vol. I i II.,Altamira Press 2005.
Dopunska literatura
 1. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij