Naziv
Terminologije i jezici struka I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
184224
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s tehnikama ekstrakcije, jezičnog uobličavanja i digitalne pohrane terminološke građe uz uporabu klasičnih i digitalnih leksikografskih i terminografskih metoda.
Sadržaj
 1. Terminološka načela hrvatskoga jezika
 2. Imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova
 3. Rad s terminološkim alatom Sketch Engine
 4. Starija hrvatska povijest
 5. Raspad Jugoslavije I
 6. Hrvatski Domovinski rat
 7. Raspad Jugoslavije II
 8. Posljedice raspada Jugoslavije
 9. Put Hrvatske do samostalnosti
 10. Hrvatska u 20. st.
 11. Hipoteka fašizma i komunizma
 12. .SED i Titovo doba
 13. Novija njemačka povijest - teroristička organizacija RAF
 14. Balkanske zemlje u drugoj polovici 20. st.
 15. Austrijska povijest u 20. st

Ishodi učenja
 1. razlikovati stručne nazive od općejezičnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. identificirati stručne nazive u manjim internetskim korpusima na teme politika i povijest njemačkog govornog područja i Hrvatske
 3. odrediti stupanj stručnosti neke tekstne vrste
 4. sastaviti definiciju stručnog naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku za područja politika i povijest njemačkog govornog područja i Hrvatske
 5. diferencirano primjenjivati metode tvorbe stručnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku za područja politika i povijest njemačkog govornog područja i Hrvatske
 6. odrediti ekvivalente za pojedine stručne nazive na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
 7. sastaviti glosar za manje stručne tekstove – do 10 stranica teksta – uz primjenu terminoloških, terminografskih i leksikografskih načela
 8. uporabiti stručne nazive u skladu s tekstnom vrstom na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Frontalna nastava, individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje usmenog izlaganja, pismenog rada u obliku glosara i sažetka usmenog izlaganja te kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Hrvatski terminološki priručnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2009
 2. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58
Dopunska literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, Hrvatsko-njemački poKljaić, Hrvatsko-njemački praktični rječnik, Školska knjiga 2017slovni rječnik, Masmedia 2009
 6. Rodek et al., Digitalni strukovni rječnik

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij