Naziv
Tokovi i autorske poetike 20. stoljeća u mađarskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
4
Šifra
124325
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar