Naziv
Traduktologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
160830
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ovaj kolegij ima za cilj upoznati studente s teorijama frankofonih traduktologa. Kroz rad na konkretnim tekstovima će studenti povezati teoretska znanja s praktičnim primjerima, naučiti kritički raspravljati o prednostima i nedostatcima različitih teorija prevođenja frankofonih traduktologa i primijenjivati spoznaje o frankofonim teorijama prevođenja pri izradi konkretnog prijevoda. Provest će se analize tuđeg i vlastitog prijevoda s francuskog jezika i na francuski jezik na temelju stečenih teorijskih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod : Što je prevođenje? Tko je prevoditelj? Čemu služi traduktologija?
 2. Povijesni pregled: razmišljanje o prevođenju i prevoditeljske prakse od Antike do 18. st.
 3. Od 19. st. do početaka znanosti o prevođenju / traduktologije. Prijevodoslovlje u Hrvatskoj.
 4. Prevođenje danas: vrste i oblici prevođenja. Razni pristupi prevođenju.
 5. Lingvistički pristup.
 6. Interpretativna teorija.
 7. Komunikacijski pristup, teorija skoposa.
 8. Ekvivalencija i vjernost u prevođenju.
 9. Strategije, izbori, odluke u procesu prevođenja. Teorija polisistema.
 10. Kako prevoditi elemente kulture.
 11. Književno prevođenje.
 12. Prevoditeljski alati, suvremene tehnologije.
 13. Prevođenje znanstvenih i stručnih tekstova.
 14. Kritičko čitanje jednoga prijevoda.
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. pokazati poznavanje teorija prevođenja i povezati ih s praktičnim primjerima
 2. kritički raspravljati o prednostima i nedostacima različitih teorija prevođenja
 3. prepoznati tekstualne i izvantekstualne činjenice na kojima se temelji izbor pojedinog traduktološkog pristupa
 4. primijeniti spoznaje o teorijama prevođenja pri izradi konkretnog prijevoda
 5. provesti analizu tuđeg i vlastitog prijevoda na temelju stečenih teorijskih znanja
 6. samostalno se služiti traduktološkom literaturom
 7. pokazati poznavanje načela prevoditeljske etike i primjenjivati ih u radu
 8. demonstrirati znanja i razumijevanje književnosti na francuskom jeziku kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u pojedinim kontekstima
 9. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 10. objasniti osnovnu traduktološku i terminološku i terminografsku aparaturu i metodologiju na različitim razinama prevođenja s hrvatskog na francuski i obrnuto i primijeniti je pri prevođenju raznovrsnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanje, power-point prezentacije, vježbe na satu uz aktivno sudjelovanje studenata. Korištenje sustava Omega.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na pisani rad. Na formiranje završne ocjene utjecat će i uredno pohađanje kolegija te aktivnost tijekom nastave.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. Lectures en traductologie, sveučilišna elektronska skripta (internet), Sveučilište u Zadru, 2012. http://www.unizd.hr/Portals/41/Lectures%20en%20traductologie%20C.pdf
 2. Pavlović, Nataša, Uvod u teorije prevođenja, Leykam international, Zagreb, 2015.
 3. Cercle linguistique d’Aix-en-Provence: La traduction: problèmes théoriques et pratiques, Travaux n°10, Centre des Sciences du langage, Aix, 1993.
 4. Lederer, Marianne: La traduction aujourd’hui, Hachette, Paris, 2000.
 5. Mounin, Georges: Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1998
 6. Ladmiral, J.-R.: Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994.
 7. Vinay, J.-P., Darbelnet, J.: Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris, 1977.
 8. Raková, Zuzana. Les théories de la traduction, Masarykova univerzita, Brno, 2014.
 9. Delisle, Jean et Lee-Jahnke Hannelore. Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignement, Les Presses de l'Université d'Ottawa, Ottawa. 1998.
 10. Berman, Antoine. La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1985.
 11. Nord Christiane. La traduction: une activité ciblée. Introduction aux approches fonctionnalistes, Artois Presses Université, Arras, 2008.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij