Naziv
Turski jezik: morfologija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
50937
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Kolegij uvodi polaznike u morfologiju s posebnim fokusom na osnovna značenja i upotrebe kvazipostpozicija, složenih glagolskih vremena, glagolskih načina i glagolskih imenica na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk.
Sadržaj
 1. Ponavljanje s 1. godine preddiplomskog studija. Opći pregled morfološkog ustroja turskoga kao aglutinativnog jezika. Vježbe: morfološka raščlamba riječi, prevođenje, konverzacija.
 2. Turske kvazipostpozicije kao značenjsko-funkcionalni ekvivalenti hrvatskih prijedložno-padežnih izraza: morfološki ustroj, padežni oblici, značenja i upotrebe. Vježbe: morfološka raščlamba, prevođenje i konverzacija.
 3. Složena glagolska vremena u turskom jeziku (I): imperfekt na -iyordu i imperfekt na -rDI, njihova tvorba, značenja i upotrebe te odnos prema perfektnim glagolskim vremenima. Vježbe: morfološka raščlamba, prevođenje i konverzacija.
 4. Složena glagolska vremena u turskom jeziku (II): futur perfekta i pluskvamperfekti, njihova tvorba, značenja i upotrebe. Vježbe: morfološka raščlamba, prevođenje i konverzacija.
 5. Glagolski oblici za izražavanje mogućnosti / nemogućnosti: posibilitativ i imposibilitativ – morfološki ustroj, značenja i upotrebe. Vježbe: morfološka raščlamba, prevođenje i konverzacija.
 6. Optativ kao glagolski način za izražavanje poticanja na radnju, želje i naredbe: morfološki ustroj, značenja i upotrebe. Vježbe: morfološka raščlamba, prevođenje i konverzacija.
 7. Provjera znanja
 8. Glagolske imenice na -mA i -mAk: morfološki ustroj, funkcije, značenja i upotrebe (I). Vježbe: morfološka raščlamba, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 9. Glagolske imenice na -mA i -mAk: morfološki ustroj, funkcije, značenja i upotrebe (II). Vježbe: morfološka raščlamba, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 10. Glagolske imenice na -DIk i -(y)AcAk: morfološki ustroj, funkcije, značenja i upotrebe (I). Vježbe: morfološka raščlamba, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 11. Glagolske imenice na -DIk i -(y)AcAk: morfološki ustroj, funkcije, značenja i upotrebe (I). Vježbe: morfološka raščlamba, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 12. Glagolske imenice na -DIk i -(y)AcAk: morfološki ustroj, funkcije, značenja i upotrebe (III). Vježbe: morfološka raščlamba, tekstovi, prevođenje i konverzacija.
 13. Provjera znanja
 14. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje).
 15. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Objasniti značenja i morfološku strukturu kvazipostpozicija, kontrastirati ih s hrvatskim prijedložno-padežnim izrazima i demonstrirati njihovu upotrebu.
 2. Nabrojati složena glagolska vremena u turskom jeziku, objasniti njihovu morfološku strukturu I značenja te demonstrirati njihovu upotrebu.
 3. Objasniti tvorbu i značenja optativa u turskom jeziku te demonstrirati njegovu upotrebu.
 4. Protumačiti morfološki ustroj, funkcije i značenja turskih glagolskih imenica na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk, kontrastirati ih s funkcionalno i značenjski bliskim hrvatskim strukturama, demonstrirati njihovu upotrebu te prevoditi rečenice i jednostavnije tekstove i dijaloge u kojime se one pojavljuju.
 5. Analizirati vrste gramatičkih morfema i njihova obilježja.
 6. Prevoditi jednostavne i složene rečenice s hrvatskoga na turski i tekstove s turskoga na hrvatski o poznatim temama koristeći se ispravno različitim glagolskim vremenima, načinima i glagolskim imenicama.
 7. Demonstrirati svakodnevnu komunikaciju na turskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada
 2. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku, Zagreb: Ibis grafika
 3. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.
 4. Čaušević, E. i Kerovec, B. (2021), Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: Sintagma i jednostavna rečenica, Zagreb: Ibis grafika
 5. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge: MIT Press.
 6. Udžbenik po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956.), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad
 2. Jansky, H. (1986.11), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
 3. Atabay, N. & Kutluk, İ. & Özel, S. (1983.), Sözcük Türleri, Ankara: TDK
 4. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.
 5. Kissling, H. J. (1960.), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden: Harrassowitz
 6. Banguoğlu, T. (2004), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK
 7. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
 8. Nilsson, B. (1985), Case Marking Semantics in Turkish, Stockholm: University of Stockholm

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar