Naziv
Turski jezik: osnove sintakse (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
7
Šifra
50991
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj je kolegija da polaznici ovladaju sintaktičkim ustrojem turskoga kao S-O-V-jezika općenito uz kontrastiranje s hrvatskim jezikom, s posebnim naglaskom na strukturama različitih vrsta pogodbenih rečenica, morfosintaktičkim obilježjima određenih vrsta konverba te oblicima na margini sustava indikativnih glagolskih vremena.
Sadržaj
 1. Ponavljanje s 2. godine preddiplomskog studija s posebnim naglaskom na morfosintaktička obilježja infinitnih glagolskih oblika te njihovu usporedbu s finitnim oblicima. Vježbe: morfološka raščlamba riječi i sintaktička raščlamba sintagmi i rečenica, prevođenje, konverzacija.
 2. Opći pregled sintaktičkog ustroja turskoga kao S-O-V-jezika na sintagmatskoj i rečeničnoj razini. Vježbe: sintaktička raščlamba, prevođenje, konverzacija.
 3. Kondicional kao glagolski način za izražavanje želje, nedoumice i irealne pogodbe – morfološki ustroj, značenja, upotreba u jednostavnim i zavisnosloženim rečenicama s osvrtom na usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 4. Kondicionalna modalnost: vrste, tvorba, značenja i upotrebe s osvrtom na usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 5. Pogodbene rečenice: vrste (pogodbene rečenice za izražavanje ostvarivih i neostvarivih uvjeta), struktura i gramatička obilježja uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 6. Habitualne rečenice: vrste, struktura i značenja uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 7. Provjera znanja
 8. Konverb -(y)AlI: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 9. Konverb -mAdAn: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 10. Konverb -(y)A: tvorba, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 11. Glagolski oblici na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (I): durativna forma -mAktA olmak – morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 12. Glagolski oblici na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (II): forma -mAk üzere olmak – morfosintaktička obilježja, značenja i upotrebe, značenjski bliski oblici u turskom jeziku uz usporedbu s hrvatskim jezikom. Vježbe: sintaktička raščlamba rečenica, tekstovi, prevođenje, konverzacija.
 13. Provjera znanja.
 14. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje).
 15. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Objasniti razliku između kondicionala i kondicionalnih modalnosti u turskom jeziku, usporediti njihovu morfološku strukturu i značenja, demonstrirati upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice, tekstove i dijaloge u kojime se ti oblici pojavljuju.
 2. Objasniti strukturu habitualnih rečenica te pogodbenih rečenica za izražavanje ostvarivih i neostvarivih uvjeta, protumačiti njihove razlike te demonstrirati upotrebu u odgovarajućem kontekstu.
 3. Objasniti tvorbu i značenja konverba na -(y)AlI, -(y)A i -mAdAn, kontrastirati ih s funkcionalno i značenjski bliskim hrvatskim strukturama, demonstrirati njihovu upotrebu u rečenici te prevoditi rečenice, tekstove i dijaloge u kojime se oni pojavljuju.
 4. Objasniti morfosintaktička i značenjska obilježja glagolskih oblika na margini sustava indikativnih glagolskih vremena (durativnog oblika -mAktA i oblika -mAk üzere olmak) te demonstrirati njihovu upotrebu.
 5. Prevoditi tekstove s turskoga na hrvatski koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovim te prevoditi tekstove o poznatim temama s hrvatskoga na turski ispravno se koristeći različitim infinitnim oblicima, glagolskim vremenima, načinima i likovima (stanjima).
 6. Demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada
 2. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.
 3. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika
 4. Čaušević, E., Kerovec, B. (2021), Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: sintagma i jednostavna rečenica, Zagreb: Ibis grafika
 5. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK
 6. Lewis, G. L. (2000), Turkish Grammar, Oxford: Oxford University Press
 7. Erguvanlı, E. (1984), The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles: University of California Press
 8. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
 9. Udžbenik po izboru lektora
 10. Banguoğlu, T. (2004), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK
 11. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge: MIT Press
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskow/Leningrad: Akademija Nauk CCCP
 2. Jansky, H. (1986), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden: Harrassowitz
 3. Swift, L. (1962), A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague.
 4. Teodosijević, M. (2004), Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd: Čigoja štampa.
 5. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.
 6. Hengirmen, M. (1995), Türkçe Dilbilgisi, Ankara: Engin Yayınevi

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar