Naziv
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118010
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Objasniti polaznicima razloge uvođenja stranih jezika u ranu školsku dob i prednosti započinjanja učenja stranog jezika u ranoj dobi. Kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području pogotovo u hrvatskom kontekstu. Prikaz hrvatskog projekta učenja engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog od 1991. do 2001. Upoznavanje polaznika s osobinama djeteta prema Piagetovoj fazi konkretnih operacija, Guberininim teorijama o slušnoj osjetljivosti, Vygotskijevim teorijama o inter- i intrapsihičkim fazama. Prikaz djetetovih mogućnosti i ograničanja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; pregled, prikaz i primjena tehnika i postupaka u radu u razredu koje su se pokazale uspješnima. Prikazati i raspravljati o hrvatskom programu ranog učenja stranih jezika (HNOS i NPiP).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, sadržaj kolegija, studentske obveze
 2. Rana dob, rana školska dob, obilježja
 3. Piaget, Vygotsky
 4. Guberina i teorija o slušnoj osjetljivosti
 5. Obilježja jezičnoga, spoznajnoga, afektivnoga i motoričkoga razvoja u ranoj dobi
 6. Tehnike i postupci u nastavi (rano učenje)
 7. Tehnike i postupci u nastavi (rano učenje)
 8. Tehnike i postupci u nastavi (rano učenje)
 9. Ponavljanje
 10. Obilježja kulture u učenju francuskoga u ranoj školskoj dobi
 11. Razredna situacija u ranoj školskoj dobi
 12. Priprema za obradu nastavne jedinice
 13. Priprema za obradu nastavne jedinice
 14. Metodologija istraživanja poučavanja i učenja francuskoga jezika u ranoj školskoj dobi
 15. Zaključci, ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika u ranoj dobi
 2. Objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 3. Raspravljati o jezičnim pogreškama u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja
 4. Ukazati na djetetove komunikacijske strategije
 5. Objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 6. Objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika
 7. Odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 8. Izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 9. Samostalno planirati nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika
 10. Samostalno odabrati nastavne materijale i metode rada
Metode podučavanja
Individualni i grupni rad. Rasprava, samostalni zadatci.
Metode ocjenjivanja
Usmeno izlaganje, seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. O'Neil, Ch. (1993) Les enfants et l'enseignement des langues étrangères, Paris, Hatier-Didier
 2. Vrhovac, Y. (ur.) (2001) Children and Foreign Languages III, Faculty of Philosophy, University of Zagreb
 3. Vrhovac, Y. i sur. (ur.) (1999) Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb, Naklada Naprijed
 4. Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur) (1995) Children and Foreign Languages II, Faculty of Philosophy, University of Zagreb
 5. Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur.) (1993) Children and Foreign Languages I, Faculty of Philosophy, University of Zagreb
 6. Garabédian, M. (1991) Enseignement/apprentissage précoce des langues, Paris, Hachette
Dopunska literatura
 1. Izbor članaka iz stručnih časopisa Le Français dans le monde,Paris, Strani jezici, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij