Naziv
Upravljanje baštinom
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
117595
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Spoznati složenost pojma/sintagme upravljanje baštinom u suvremenom društvu; spoznati i razumjeti međuodnos identiteta i baštine; steći teorijska i praktična znanja o načinu upotrebe i upravljanja unutar područja baštine; steći uvid u oblike raznolike društvene prakse u kojoj su prepoznavanje, zaštita i komuniciranje središnji proces; upravljanje projektnim ciklusom i izrada (mini) baštinskog projekta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Istraživanje, prikupljanje i obrada informacija o identitetu, te njihova komunikacija
 3. Prepoznavanje, proučavanje, čuvanje, i oblikovanje identiteta (novinarstvo, građanske udruge)
 4. Marketing mjesta i stvaranje javne slike identiteta
 5. Važnost i implikacije baštinskog djelovanja
 6. Identitet kao generativni dio razvojne strategije
 7. Kulturni turizam, Kulturne industrije, Industrija destinacija
 8. Upravljanje baštinom kao sredstvo razvoja
 9. Identiteti u strategiji održivog razvoja
 10. Razumijevanje identiteta kao spoznavanje istinskog (kolektivnog i individualnog) sebe
 11. Moralna vrijednost identiteta (iako različiti) jednaki po važnosti i pravu na postojanje
 12. Identitet kao potreba u globalizacijskoj okolini (akulturacija, diskulturacija, komodifikacija i internacionalizacija)
 13. Djelovanje za opće dobro
 14. Identitet u procesu uspostave trajnog mira i povjerenja, te kao očuvanje raznolikosti
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti uloge i načina upotrebe baštine (upravljanje) u gospodarstvu i razvoju
 2. kritički promišljati ulogu baštine i važnost upravljanja baštinom unutar ekonomskog sektora
 3. primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u segmentu upravljanja baštinom
 4. primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne alate
 5. izraditi (mini) projekt u području upravljanja baštinom
 6. raditi u timu (potreba timskskog rada) u postupku izrade projekta
 7. kvalitetno predstaviti / prezentirati projekt upravljanja baštinom
 8. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
 9. Obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
 10. Voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
 11. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
 12. Prenijeti svoje znanje stručnoj i drugim javnostima
 13. Voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom
Metode podučavanja
2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Smith, L. Uses of heritage. London : Routledge, 2006.
 2. Graham, B.; Ashworth, G; Tunbridge, J. A geography of heritage : power, culture and economy. London : Arnold, 2000.
 3. Kirchenblatt-Gimblett, Barbara. Destination Culture / Tourism, Museums and Heritage, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1998.
 4. Castells, Manuel. Moć identiteta. Zagreb: Golden Marketing. 2002
 5. Zbirka odabranih tekstova
Dopunska literatura
 1. Daun, Åke; Janson, Sören (ur.). Europljani - Kultura i identitet. Zagreb. Jesenski i Turk. 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij