Naziv
Upravljanje informacijama i znanjem
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
117597
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru razumijeti teorijska i praktična načela i metode organizacije i upravljanja informacijama i znanjem. Razumijet će teorijska i praktična rješenja za potrebe suradnje i toka rada. Osim teorijskog uporišta upravljanja informacija i znanjem koji se fokusiraju na prijenos, kodifikaciju i organizaciju znanja, kroz seminarski rad studente će se upoznat s relevantnim i aktualnim temema koje su trenutno u fokusu istraživača poput: menadžment osobnog znanja, informacijska pismenost na radnom mjestu, bibliometrija, novog i otvorenog znanja te znanja i novih medija. Tijekom semestra posebna pažnja posvećuje se razvoju generičkih kompetencija.
Sadržaj
 1. Društvo znanja i društvene promjene
 2. Priroda informacija i znanja
 3. Upravljanje znanjem. Vrste znanja. Tacitno i eksplicitno znanje
 4. Stvaranje, prikupljanje i razmjena znanja - modeli menadžementa znanja.
 5. Samostalno rješavanje postavljenog zadatka
 6. Upravljanje vlastitim znanjem. Upravljanje vlastitim vremenom.
 7. Informacijsko ponašanje. Informacijska pismenost na radnom mjestu.
 8. Zajednice prakse i tijek znanja. Organizacijska kultura.
 9. Projektni zadatak - panel i diskusija
 10. Kodifikacija i pristup znanju. Tehnologije i alati za menadžment znanja.
 11. Organizacija i prezentacija. Metapodaci. Od taksonomije do ontologije.
 12. Društveni kapital. Upravljanje ljudskim potencijalom. Poslovno izvještavanje.
 13. Otkrivanje i stvaranje novog znanja - Bibliometrija, altmetrija, scientometrija.
 14. Etički aspekti i pitanja u upravljanju znanjem.
 15. Provjera znanja - ispit

Ishodi učenja
 1. Istražiti i vrednovati metode i tehnologije upravljanja znanjem
 2. Usporediti, vrednovati i odabrati modele i metode organizacije informacija i upravljanja znanjem
 3. Predložiti modele upravljanja osobnim znanjem i vremenom
 4. Odabrati i primjeniti elemente strategije organizacije i prezentacije znanja
 5. Analizirati tijek znanja na novim medijima i mrežama
 6. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 7. Procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 8. Identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 9. Analizirati, prikazivati i tumačiti informacije
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni dio ispita 40 %
Usmeni dio ispita 20 %
Aktivnosti na satu i individualni rad 20 %
Projekt- timski rad 20 %

Obavezna literatura
 1. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
 2. Dalkir, K. Knowledge Management in Theory and Practice. Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, 2011
 3. Davenport, T. Prusak, L. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston : Harvard Business School Press, 2000
 4. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004
 5. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. 1998
Dopunska literatura
 1. Članci vezani uz određenu temu i dostupni u sklopu kolegija
 2. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij