Naziv
Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
38041
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine A2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
Sadržaj
 1. upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Ja i moja obitelj
 3. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Opis stana i kuće
 4. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Opis naseljenog mjesta
 5. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Svakodnevne aktivnosti
 6. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Blagdani
 7. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu za usvajanje uobičajenih izraza u određenim društvenim situacijama
 8. gledanje filma po izboru
 9. vježbe usmenog i pismenog izražavanja vezane uz odgledani film
 10. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Putovanje
 11. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Hotel, restoran, bar
 12. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Kupovina
 13. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Slobodno vrijeme
 14. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Životna dob (prošlost, sadašnjost, budućnost)
 15. vježbe usmenog i pismenog izražavanja na temu Zdravlje

Ishodi učenja
 1. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe.
 2. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti znanje spomenuto pod (2) u različitim jezičnim registrima.
 4. Student će biti kadar usmeno raspravljati o različitim temama i tako preispitati usvojeno znanje iz struke i različitih drugih područja te vlastite spoznaje i stavove.
 5. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 6. Student će biti kadar povezivati jezične procese s društvenim zbivanjima.
 7. Student će moći razviti kognitivne kompetencije.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje, rad u grupi, multimedija, mreža, seminari i radionice.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi četiri obvezne zadaće i održati samostalnu prezentaciju te položiti periodične provjere znanja koji predstavljaju preduvjete za polaganje završnog pismenog i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Izbor iz aktualiziranih priručnika za učenje španjolskog jezika na razini A2 /B1 prema uputama Europskog referalnog okvira za jezike Vijeća Europe
 2. Alvarez,M. Ejercicios de escritura. Madrid: Anaya /Universidad de Alcalá de Henares, 2001
 3. Pinilla, R. , Acquaroni, R. : Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. madrid: SGEL, 2002
Dopunska literatura
 1. Matte Bon, F. Gramática comunicativa del espanol (2 tomos). Madrid: Ed. Edelsa, 2001
 2. Moliner, Maria : Diccionario de uso de la lengua espanola (2 tomos9, Gredos, Madrid
 3. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: ED. Espasa, 2002
 4. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar