Naziv
Usmeno i pismeno izražavanje V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
52163
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, te razvijanje interakcije i usmenog i pismenog izražavanja radi postizanja razine B2/C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. Pravilno korištenje bibliografskih podataka te pravopisnih normi.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom
 2. Raznovrsni španjolski tekstovi- od razgovornog do formalnog stila
 3. Raznovrsni španjolski tekstovi- od razgovornog do formalnog stila
 4. Obrada teksta – sažetak, parafraza,argumentacija, ključne riječi
 5. Obrada teksta – sažetak, parafraza,argumentacija, ključne riječi
 6. Pravilno citiranje. Izrada bibliografija
 7. Prikazivanje filma
 8. Diskusija o odgledanom filmu
 9. Vježbe pisanog izražavanja: obrada teksta
 10. Vježbe pisanog izražavanja: Hispanske razglednice
 11. Vježbe pisanog izražavanja: Hispanske razglednice
 12. Vježbe pisanog izražavanja: Razgovorni jezik u slikama
 13. Vježbe pisanog izražavanja: Razgovorni jezik u slikama
 14. Komunikacija u grupi
 15. Studentske prezentacije

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 2. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 3. Student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama.
 4. Student će biti kadar samostalno i argumentirano iznositi mišljenje te braniti svoje stavove o zadanoj temi.
 5. Student će steći potrebne vještine za samostalan rad na tekstu (pisanje sažetaka, preoblikovanje teksta, određivanje glavnih ideja u tekstu, oblikovanje semantičkih polja).
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne zadaće i održati samostalnu prezentaciju te položiti periodične provjere znanja koji predstavljaju preduvjete za polalanje završnog pismenog i usmenog ispita. Ako je student uspješno položio periodične pisane provjere znanja i zdovoljio sve ostale obveze ne mora pristupiti pismenom dijelu završnog ispita,

Obavezna literatura
 1. izbor iz aktualiziranih tekstova
 2. Álvarez, Myriam: Ejercicios de escritura. Madrid: Anaya / Universidad de Alcalá de Henares, 2001
 3. . Pinilla, Raquel y Acquaroni, Rosana: Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. Madrid: SGEL, 2002
Dopunska literatura
 1. Moliner, María: Diccionario de uso de la lengua española, (2 tomos), Gredos, Madrid
 2. Clave, Diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, 1997
 3. Buitrago, Alberto: Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Ed. Espasa, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar