Naziv
Usvajanje stranoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
117839
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
objasniti i razlikovati procese usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika; razviti sposobnost kritičkog promišljanja znanstvenih teorija; ovladati stručnom terminologijom na češkom, slovačkom ili ukrajinskom jeziku i uvesti se u istraživački rad i čitanje znanstvene literature na češkom, slovačkom ili ukrajinskom jeziku
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program. Nastanak discipline
 2. Pojmovna određenja: prvi, drugi, strani, ini jezik. Usvajanje i učenje slavenskih kao stranih jezika
 3. Istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom (OVIJ). Počeci istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom
 4. Jednojezična i višejezična kompetencija: izvorni govornik vs. korisnik inoga jezika. Primijenjenolingvistička istraživanja
 5. OVIJ u svjetskom kontekstu. OVIJ u hrvatskom kontekstu
 6. Usvajanje prvoga jezika. Neurolingvistika i OVIJ
 7. Psiholingvistika i OVIJ. Psihološki aspekti OVIJ-a
 8. Sociološki i sociolingvistički aspekti OVIJ-a. Rano usvajanje stranoga jezika s naglaskom na slavenske jezike
 9. Hipoteza kritičnog perioda i hipoteza osjetljivog perioda. Dvojezičnost i višejezičnost
 10. Individualne razlike u usvajanju jezika. Afektivni i kognitivni čimbenici u usvajanju jezika
 11. Učenikov jezik / međujezik. Međujezični utjecaji u ovladavanju jezikom
 12. Ovladavanje slavenskim jezicima kao stranim u govornika hrvatskog jezika. Specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi – slavenski kao strani jezici
 13. Ovladavanje slavenskim jezikom u formalnom i neformalnom kontekstu. Metodologija istraživanja OVIJ-a
 14. Kvalitativna istraživanja. Kvantitativna istraživanja
 15. Mini istraživanje jednog aspekta usvajanja slavenskoga kao stranog jezika (ukrajinski, češki, slovački). Prikaz mini istraživanja i rasprava o metodologiji istraživanja

Ishodi učenja
 1. opisati i razlikovati psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 2. razlikovati kognitivne i afektivne faktore u usvajanju ukrajinskog kao inog jezika, te metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog i ukrajinskog kao inog jezika
 3. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
 4. osmisliti, provesti i predstaviti istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika s naglaskom na ukrajinski jezik
 5. oblikovati i prikazati znanstvene i stručne radove na ukrajinskome jeziku, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati metoda razgovora, čitanja i izlaganja stručne literature, pisanja kratkih seminarskih radova; studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Medved Krajnović, M. (2010 ). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom . Zagreb: Leykam International.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga
 4. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
Dopunska literatura
 1. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
 2. Časopis Strani jezici (odabrani članci)
 3. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij