Naziv
Uvod u antropologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
4
Šifra
66523
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija (očekivane kompetencije): a) Opći: definiranje predmetnosti antropologije kao društvenohumanističke i biomedicinske znanosti, povijesni pregled spoznaja o postanku i evoluciji čovjeka. b) Posebni: predmetnost i mogućnosti analize mikroevolucije čovjeka, načini formiranja suvremenih ljudskih grupa analizom genetičkih mehanizmima, principi analize demografskih mjera na populacijskoj razini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Što je antropologija? Razvoj antropologijske misli
 3. Evolucijske sile: tok gena, genetički drift, Evolucijske sile: mutacija, prirodna selekcija (primjer malarije)
 4. Biološka varijabilnost: Krvne grupe, Biološka varijabilnost: genetički markeri i forenzička identifikacija
 5. Genetička povijest populacija, Genetičko nasljeđe i kulturni identitet
 6. Metode u antropologiji: antropometrija, dermatoglifi, Metode u antropologiji: etnografija
 7. Širenje zemljoradnje u Euroaziju, Širenje zemljoradnje u Amerikama
 8. Rase i ljudska varijacija, Rase i etnicitet
 9. Rani Hominini, Rod Homo
 10. Prehrambena istraživanja i antropometrija, Povijest ljudske prehrane i antropoloških prehrambenih istraživanja
 11. Ekogenetika, Prehrana i bolesti
 12. Biološki utjecaj poljoprivrede i populacijski rast, Biološki utjecaj civilizacije i urbanizacije, Povjesni pregled studija o ljudskoj raznolikosti
 13. Epidemiologija, infektivne bolesti, sekularne promjene i demografija, Okolišna antropologija, klimatske promjene i percepcija rizika
 14. Primijenjena Antropologija, Jezik i komunikacija, Umjetnost, mediji i sport

Ishodi učenja
 1. objasniti i analizirati teorijske temelje biološke i socio-kulturne antropologije 19. i 20. stoljeća
 2. opisati pregled ideja o postanku i evoluciji čovjeka
 3. nabrojati i objasniti adaptacijske mehanizme kao uzroke varijabilnosti na razini ljudskih populacija
 4. objasniti interakcijske procese koji formiraju suvremene ljudske grupe i uzrokuju ljudsku unutarpopulacijsku i međupopulacijsku varijabilnost
 5. objasniti i navesti primjere mikroevolucije čovjeka i načina formiranja suvremenih ljudskih grupa analizom genetičkih mehanizmima
Metode podučavanja
metoda usmenog izlaganja (ppt prezentacije), metoda razgovora, Vizualne metode.
Metode ocjenjivanja
seminar (ppt prezentacija uz pismeni seminar), obvezan pismeni ispit, mogućnost usmenog ispita

Obavezna literatura
 1. Relethford, J.: The Human Species - An Introduction to Biological Anthropology McGraw-Hill, New York, 2003.
 2. Rudan, P.: Populacijska biologija čovjeka (Uvod u antropologiju), fotokopije 12 dvosatnih predavanja, HAD - interno izdanje, Zagreb, 2004
Dopunska literatura
 1. Sakka, M.: Les origines de l' homme - Un autre regard, Messidor/Editions sociales, Paris, 1991.
 2. Kottak, C. Ph.: Anthropology - The Exploration of Human Diversity, McGraw-Hill, New York, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar